กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2556

23 กรกฏาคม 2556

การประชุมเชิงปฏิบัติการระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาครั้งที่ 26 (26th WANCA CIT & UniNOMS 2013)

การประชุมเชิงปฏิบัติการระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาครั้งที่ 26 (26th WANCA CIT & UniNOMS 2013) โดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นเจ้าภาพในการประชุมดั....


7 มีนาคม 2556

ศาสตราจารย์ ดร. นิวัติ เรืองพานิช นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 27

ศาสตราจารย์ ดร. นิวัติ เรืองพานิช นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 27
( 7 มีนาคม 2556 – 6 มีนาคม 2558)

เกิดเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2483
จบการศึกษาคณะวนศาสตร์ สา....


15 มีนาคม 2556

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร กับมัธยมโรงเรียนศึกษาในจังหวัดอุดรธานีและหนองคาย

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร กับมัธยมโรงเรียนศึกษาในจังหวัดอุดรธานีและหนองคาย เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2556....


2 พฤษภาคม 2556

คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ (สศ.) ให้ความสำคัญในศาสตร์และศิลป์ของการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพโดยบูรณาการกับวิทยาการสมัยใหม่ สาขาวิชาที่ทำการเปิดสอนมี 1 สาขาวิชา ค....


27 พฤษภาคม 2556

กองทุน 72 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยจัดตั้ง “ กองทุน 72 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2556....


4 มิถุนายน 2556

พิธีเปิดถนนเมธ์วดีกาญจนจารีนวพันธ์ ถนนมาลีสุวรรณอัตถ์ ถนนกนิษฐากาญจนจารี และศูนย์ประสานงานวิทยาการขั้นสูงเกษตรและอาหารในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (CASAF-GMS)

พิธีเปิดถนนเมธ์วดีกาญจนจารีนวพันธ์ ถนนมาลีสุวรรณอัตถ์ ถนนกนิษฐากาญจนจารี และศูนย์ประสานงานวิทยาการขั้นสูงเกษตรและอาหารในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (CASAF-GMS) เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2556....


14 กรกฏาคม 2556

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการจัดอันดับเป็น อันดับที่ 1 ของประเทศ ในสาขาเกษตรศาสตร์ และวนศาสตร์ จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก แยกตามสาขา ประจำปี พ.ศ. 2556

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการจัดอันดับเป็น อันดับที่ 1 ของประเทศ อันดับที่ 3 ของเอเชีย และ อันดับที่ 33 ของโลก ในสาขาเกษตรศาสตร์ และวนศาสตร์ ของกลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และแพทยศาสตร์ จากการจัดอั....


15 สิงหาคม 2556

วันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาปีที่ 17

วันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาปีที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (15 สิงหาคม พ.ศ. 2555-15 สิงหาคม พ.ศ. 2556)....


1 ตุลาคม 2556

รองศาสตราจารย์ดร. บดินทร์ รัศมีเทศ

รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556– ปัจจุบัน)....


4 ตุลาคม 2556

พิธีเปิดโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปทรงเปิดโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน และทรงวางศิลาฤกษ์อาคาร ศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬาภรณ์ ณ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาล....


28 พฤศจิกายน 2556

งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 8

งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 - 2 ธันวาคม พ.ศ. 2556....


29 พฤศจิกายน 2556

50 ปี วันที่ระลึกวันนนทรี ทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด และสืบสานวันทรงดนตรี

50 ปี วันที่ระลึกวันนนทรี ทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด และสืบสานวันทรงดนตรี เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และจุดเทียนถวายพระ....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University