กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2556

23 กรกฏาคม 2556

การประชุมเชิงปฏิบัติการระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาครั้งที่ 26 (26th WANCA CIT & UniNOMS 2013)

การประชุมเชิงปฏิบัติการระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาครั้งที่ 26 (26th WANCA CIT & UniNOMS 2013) โดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นเจ้าภาพในการประชุมดังกล่าว เมื่อวันที่ 23-25 มกราคม พ.ศ. 2556....


7 มีนาคม 2556

ศาสตราจารย์ ดร. นิวัติ เรืองพานิช นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 27

ศาสตราจารย์ ดร. นิวัติ เรืองพานิช นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 27 ( 7 มีนาคม 2556 – 6 มีนาคม 2558) เกิดเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2483 จบการศึกษาคณะวนศาสตร์ สาขาการจัดการป่าไม้ ในปี พ.ศ. 2508 และศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวนวัฒนวิทยา ที่คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในระดับปริญญาเอกศึกษา ที่ Colorado State University,U.S.A.ทางด้าน (Forest Range Ecology) ตำแหน่งปัจจุบัน นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ.2556-2558) กรรมการอุทยานแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี (พ.ศ.2556-2558)....


15 มีนาคม 2556

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร กับมัธยมโรงเรียนศึกษาในจังหวัดอุดรธานีและหนองคาย

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร กับมัธยมโรงเรียนศึกษาในจังหวัดอุดรธานีและหนองคาย เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2556....


2 พฤษภาคม 2556

คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ (สศ.) ให้ความสำคัญในศาสตร์และศิลป์ของการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพโดยบูรณาการกับวิทยาการสมัยใหม่ สาขาวิชาที่ทำการเปิดสอนมี 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์....


27 พฤษภาคม 2556

กองทุน 72 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยจัดตั้ง “ กองทุน 72 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2556....


4 มิถุนายน 2556

พิธีเปิดถนนเมธ์วดีกาญจนจารีนวพันธ์ ถนนมาลีสุวรรณอัตถ์ ถนนกนิษฐากาญจนจารี และศูนย์ประสานงานวิทยาการขั้นสูงเกษตรและอาหารในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (CASAF-GMS)

พิธีเปิดถนนเมธ์วดีกาญจนจารีนวพันธ์ ถนนมาลีสุวรรณอัตถ์ ถนนกนิษฐากาญจนจารี และศูนย์ประสานงานวิทยาการขั้นสูงเกษตรและอาหารในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (CASAF-GMS) เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2556....


14 กรกฏาคม 2556

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการจัดอันดับเป็น อันดับที่ 1 ของประเทศ ในสาขาเกษตรศาสตร์ และวนศาสตร์ จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก แยกตามสาขา ประจำปี พ.ศ. 2556

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการจัดอันดับเป็น อันดับที่ 1 ของประเทศ อันดับที่ 3 ของเอเชีย และ อันดับที่ 33 ของโลก ในสาขาเกษตรศาสตร์ และวนศาสตร์ ของกลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และแพทยศาสตร์ จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก แยกตามสาขา ประจำปี พ.ศ. 2556 (QS World University Ranking by Subject 2013) โดย Quacquarelli Symonds หรือ QS....


15 สิงหาคม 2556

วันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาปีที่ 17

วันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาปีที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (15 สิงหาคม พ.ศ. 2555-15 สิงหาคม พ.ศ. 2556)....


1 ตุลาคม 2556

รองศาสตราจารย์ดร. บดินทร์ รัศมีเทศ

รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556– ปัจจุบัน)....


4 ตุลาคม 2556

พิธีเปิดโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปทรงเปิดโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน และทรงวางศิลาฤกษ์อาคาร ศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬาภรณ์ ณ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2556....


28 พฤศจิกายน 2556

งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 8

งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 - 2 ธันวาคม พ.ศ. 2556....


29 พฤศจิกายน 2556

50 ปี วันที่ระลึกวันนนทรี ทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด และสืบสานวันทรงดนตรี

50 ปี วันที่ระลึกวันนนทรี ทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด และสืบสานวันทรงดนตรี เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) เนื่องในโอกาส ครบรอบ 50 ปี แห่งพระมหากรุณาธิคุณ นนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด โดยมี ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร บูรพาจารย์และราชบัณฑิต รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดี พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตเก่า และนิสิตปัจจุบัน ร่วมในพิธี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University