กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2503

22 มิถุนายน 2503

อาคารเทพศาสตร์สถิตย์

อาคารเทพศาสตร์สถิตย์ ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2503 เพื่อใช้เป็นอาคารอเนกประสงค์ อาคารพลศึกษาและที่ทำการขององค์การนิสิต ภายหลังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดสร้างอาคารหลังใหม่ทดแทนอาคารเดิมซึ่งชำร....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University