กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2546

2 กุมภาพันธ์ 2546

หอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดตั้งหอประวัติมหาวิทยาลัยขึ้นเนื่องในวาระครบรอบวันสถาปนา 60 ปี ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2546 เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้คณาจารย์ บุคลากร นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และประชาชนผู้สนใจได้ทราบถึงประวัติและวิวัฒนการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่เริ่มสถาปนาจนถึงปัจจุบัน....


7 กุมภาพันธ์ 2546

อาคารโรงกรองน้ำและหอวิทยาเขต (อาคาร 11)

โรงกรองน้ำและหอวิทยาเขต ใช้เป็นแหล่งผลิตน้ำประปาของวิทยาเขต งบประมาณในการสร้าง 26,900,000.00 บาท เริ่มก่อสร้างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 แล้วเสร็จวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2547 ผลิตน้ำประปาได้วันละ 20,000 ลูกบาศก์เมตร และสามารถรองรับการขยายตัวของประชากรได้ถึง 20,000 คน กรมชลประทานได้สร้างคลองระบายน้ำ จากคลอง R16L ส่งต่อมาลงยังอ่างสกลนครเพื่อสูบน้ำไปใช้ในระบบประปา อาคารโรงกรองน้ำประกอบด้วย โรงสูบน้ำ โรงกรองน้ำและฆ่าเชื้อโรค ถังกักน้ำใสและถังสูง 59 เมตร เพื่อเพิ่มแรงดันสู่พื้นที่ 4,000 ไร่ ของวิทยาเขตฯ ถังสูงนี้ได้ดัดแปลงเป็นหอวิทยาเขตที่สามารถขึ้นชมทัศนียภาพของวิทยาเขตฯ ได้ด้วย....


25 กุมภาพันธ์ 2546

อาคารวิจัยและพัฒนา

อาคารวิจัยและพัฒนาเป็นอาคารหลังแรกที่อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ เป็นอาคาร สูง 3 ชั้น พื้นที่ 450 ตารางเมตร งบประมาณก่อสร้าง 3,000,000 บาท เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 ก่อสร้างแล้วเสร็จวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2546 อาคารหลังนี้ ใช้เป็นสำนักงานโครงการหนองหารเฉลิมพระเกียรติ และงานวิจัยด้านสัตว์น้ำและพรรณไม้น้ำเพื่อบริหารงานค้นคว้าวิจัยและทดลองส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งใช้เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหนองหาร อาทิ ฐานข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์น้ำและพันธุ์ไม้น้ำ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติวิทยาและสิ่งแวดล้อมและเป็นสถานที่เพื่อฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้สู่เกษตรกรในท้องถิ่น ปัจจุบันส่วนหนึ่งได้พัฒนาให้เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์บัวทั้งภายในประเทศและต่างประเทศประมาณ 300 สายพันธุ์....


15 มีนาคม 2546

พิธีบวงสรวงอันเชิญพระพิรุณทรงนาค

พิธีบวงสรวงอันเชิญพระพิรุณทรงนาค เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2546....


18 มีนาคม 2546

คณะเกษตร กำแพงแสน

คณะเกษตร ได้เริ่มจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2486 ตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรียกว่า "คณะเกษตรศาสตร์" ณ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ต่อมาในปี พ.ศ. 2497 ได้เปลี่ยนชื่อ "คณะเกษตรศาสตร์" เป็น "คณะกสิกรรมและสัตวบาล" ในปี พ.ศ. 2509 ได้ตราพระราชกฤษฎีกา แบ่งคณะในมหาวิทยาลัย ได้เปลี่ยนชื่อ "คณะกสิกรรมและสัตวบาล" เป็น "คณะเกษตร" จนถึงปัจจุบัน และเนื่องจากมหาวิทยาลัยได้วางนโยบายในการขยายการพัฒนาสู่ระดับภูมิภาคโดยเฉพาะเขตพื้นที่ภาคตะวันตกและภาคกลางที่เป็นแหล่งผลิตทางเกษตรที่สำคัญของประเทศจึงได้มีการขยายการเรียนการสอนมาที่วิทยาเขตกำแพงแสน โดยมีคณะเกษตรที่วิทยาเขตกำแพงแสนรับผิดชอบ ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัยการบริการวิชาการ รวมถึงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้การสร้างแหล่งเรียนรู้ทางเกษตรที่เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างชุมชนและคณะ ต่อมาเพื่อให้การดำเนินงานของคณะเกษตรทั้ง 2 วิทยาเขต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน สภามหาวิทยาลัยจึงเห็นชอบให้ปรับสถานภาพและยกฐานะคณะเกษตรที่วิทยาเขตกำแพงแสน ขึ้นเป็นหน่วยงานระดับคณะ เป็น “ คณะเกษตร กำแพงแสน ” ที่มีการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 1 สำนัก 8 ภาควิชา ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2546 โดยมีรศ.ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ เป็นคณบดีคนแรก มีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2546 ถึงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2550....


22 เมษายน 2546

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ถือกำเนิดร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน จากโรงเรียนช่างชลประทาน กรมชลประทาน ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2481โดยท่านหม่อมหลวงชูชาติ กำภู จนถึงปี พ.ศ. 2494 ได้สบทบเข้าเป็นเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเปลี่ยนเป็นคณะวิศวกรรมชลประทาน ในปี พ.ศ. 2497 จนกลายเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2509 ต่อมาในปี พ.ศ. 2522 ได้ย้ายภาควิชาวิศวกรรมเกษตร และภาควิชาวิศวกรรมชลประทานจากบางเขนมาดำเนินการจัดการเรียนการสอนที่วิทยาเขตกำแพงแสน ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จนกระทั่งเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2546 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้อนุมัติให้แยกการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ออกจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน และได้สถาปนาเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน อย่างเป็นทางการ จึงถือได้ว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เป็น 1 ใน 6 คณะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนโดยสมบูรณ์....


29 เมษายน 2546

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เป็นโรงเรียนผดุงครรภ์แห่งแรกของประเทศไทย มีที่ตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานพระบรมราชานุยาตให้ใช้ชื่อว่า “ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพรัตน์วชิระ” เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2539 ซึ่งนับเป็นวันสถาปนาวิทยาลัยสืบมา ก่อนที่วิทยาลัยพยาบาล จะเข้ามาเป็นหน่วยงานสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั้น ได้มีการดำเนินการลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ กระทรวงสาธารณสุข ในเรื่องการผลิตกำลังคนด้านสุขภาพขึ้น ต่อมามหาวิทยาลัยได้ดำเนินการรับวิทยาลัยพยาบาลเข้าเป็นสถาบันสมทบ ประกาศในพระราชกฤษฎีกาเล่มที่ 120 ตอนที่ 35 ก เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2546 รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ http://www.bcnnv.ac.th/ ....


17 มิถุนายน 2546

คณบดีคนแรกของคณะเกษตร กำแพงแสน

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ เป็นคณบดีคนแรกของคณะเกษตร กำแพงแสน ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2546 – วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2550....


22 กรกฏาคม 2546

คณบดีคนแรกของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

รองศาสตราจารย์พันธุ์ ช. พหลโยธิน เป็นคณบดีคนแรกของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 – วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2547....


15 สิงหาคม 2546

วันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาปีที่ 7 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

วันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาปีที่ 7 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (15 สิงหาคม พ.ศ. 2545-15 สิงหาคม พ.ศ. 2546)....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University