กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2546

2 กุมภาพันธ์ 2546

หอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดตั้งหอประวัติมหาวิทยาลัยขึ้นเนื่องในวาระครบรอบวันสถาปนา 60 ปี ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2546 เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้คณาจารย์ บุคลากร นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และประชาชนผู้สนใจ....


7 กุมภาพันธ์ 2546

อาคารโรงกรองน้ำและหอวิทยาเขต (อาคาร 11)

โรงกรองน้ำและหอวิทยาเขต ใช้เป็นแหล่งผลิตน้ำประปาของวิทยาเขต งบประมาณในการสร้าง 26,900,000.00 บาท เริ่มก่อสร้างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 แล้วเสร็จวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2547 ผลิตน้ำประปาได้วันล....


25 กุมภาพันธ์ 2546

อาคารวิจัยและพัฒนา

อาคารวิจัยและพัฒนาเป็นอาคารหลังแรกที่อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ เป็นอาคาร สูง 3 ชั้น พื้นที่ 450 ตารางเมตร งบประมาณก่อสร้าง 3,000,000 บาท เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 ก่อสร้....


15 มีนาคม 2546

พิธีบวงสรวงอันเชิญพระพิรุณทรงนาค

พิธีบวงสรวงอันเชิญพระพิรุณทรงนาค เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2546....


18 มีนาคม 2546

คณะเกษตร กำแพงแสน

คณะเกษตร ได้เริ่มจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2486 ตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรียกว่า "คณะเกษตรศาสตร์" ณ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ต่อมาในปี พ.ศ. 2497 ได้เปลี่ยนชื่อ "คณะเกษตรศาสตร์" เป็น "คณะ....


22 เมษายน 2546

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ถือกำเนิดร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน จากโรงเรียนช่างชลประทาน กรมชลประทาน ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2481โดยท่านหม่อมหลวงชูชาติ กำภู จนถึงปี พ.ศ. 2494 ได้สบทบเข้าเ....


29 เมษายน 2546

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เป็นโรงเรียนผดุงครรภ์แห่งแรกของประเทศไทย มีที่ตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพ....


17 มิถุนายน 2546

คณบดีคนแรกของคณะเกษตร กำแพงแสน

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ เป็นคณบดีคนแรกของคณะเกษตร กำแพงแสน ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2546 – วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2550....


22 กรกฏาคม 2546

คณบดีคนแรกของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

รองศาสตราจารย์พันธุ์ ช. พหลโยธิน เป็นคณบดีคนแรกของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 – วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2547....


15 สิงหาคม 2546

วันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาปีที่ 7 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

วันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาปีที่ 7 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (15 สิงหาคม พ.ศ. 2545-15 สิงหาคม พ.ศ. 2546)....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University