กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2548

25 กุมภาพันธ์ 2548

สำนักหอสมุด กำแพงแสน

สำนักหอสมุด กำแพงแสน เปิดบริการมาพร้อมกับการเปิดการเรียนการสอนของวิทยาเขตกำแพงแสน เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2522 เดิม มีชื่อว่า"ห้องสมุดวิทยาเขตกำแพงแสน" สังกัดฝ่ายห้องสมุดสาขา สำนักหอสม....


21 มีนาคม 2548

อาคารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 14)

อาคารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ เป็นอาคารหลังที่สิบสี่ สูง 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร 9,960.40 ตารางเมตร งบประมาณก่อสร้าง 87,000,000.00 บาท เริ่มก่อสร้างวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2548 โดย รองศา....


24 มีนาคม 2548

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้จัดตั้งเป็นหน่วยงานระดับคณะเมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2548 โดยสังกัดวิทยาเขตกำแพงแสน มีการจัดการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญ....


3 พฤษภาคม 2548

อาคารถิ่นมั่นในพุทธธรรม (อาคาร 15)

อาคารถิ่นมั่นในพุทธธรรม เป็นอาคารหลังที่สิบห้า ตั้งอยู่ในบริเวณเหนืออ่างสกลนคร บนพื้นที่ประมาณ 20 ไร่ งบประมาณการก่อสร้าง 6,000,000.00 บาท เริ่มก่อสร้างวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 ก่อสร้างแล้วเสร็....


9 พฤษภาคม 2548

อาคารพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้ (อาคาร 13)

พิพิธภัณฑ์องค์ความรู้ เป็นอาคารหลังที่สิบสาม สูง 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร 3,200 ตารางเมตร งบประมาณก่อสร้าง 40,000,000.00 บาท โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างจาก ดร.กนิษฐา กาญจนจารี ป....


14 มิถุนายน 2548

คณบดีคนแรกของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

รองศาสตราจารย์อุดร รัตนภักดิ์ เป็นคณบดีคนแรกของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2548 – วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2552....


15 สิงหาคม 2548

วันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาปีที่ 9 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

วันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาปีที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (15 สิงหาคม พ.ศ. 2547-15 สิงหาคม พ.ศ. 2548)....


15 สิงหาคม 2548

พิธีวางหมุดหลักฐานศูนย์กลางพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

พิธีวางหมุดหลักฐานศูนย์กลางพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2548....


23 สิงหาคม 2548

ผู้อำนวยการคนแรกของสำนักหอสมุด กำแพงแสน

นางอัมพร รัตนภักดิ์ เป็นผู้อำนวยการคนแรกของสำนักหอสมุด กำแพงแสน ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2548 – วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2552....


20 กันยายน 2548

ผู้อำนวยการคนแรกของสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชูเกียรติ รักซ้อน เป็นผู้อำนวยการคนแรกของสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 20 กันยายน 2548 - ถึงวันที่ 29 กันยายน 2556....


26 พฤศจิกายน 2548

งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 1

งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 - 2 ธันวาคม พ.ศ. 2548....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University