กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2548

25 กุมภาพันธ์ 2548

สำนักหอสมุด กำแพงแสน

สำนักหอสมุด กำแพงแสน เปิดบริการมาพร้อมกับการเปิดการเรียนการสอนของวิทยาเขตกำแพงแสน เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2522 เดิม มีชื่อว่า"ห้องสมุดวิทยาเขตกำแพงแสน" สังกัดฝ่ายห้องสมุดสาขา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต่อมาเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีคำสั่งจัดตั้งเป็น “สำนักหอสมุด กำแพงแสน” มีสถานภาพเป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ ประกอบด้วย 4 ฝ่ายคือ ฝ่ายบริหารและธุรการ ฝ่ายพัฒนาและจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายบริการและฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการศึกษา โดยมีนางอัมพร รัตนภักดิ์ เป็นผู้อำนวยการคนแรก สำนักหอสมุด กำแพงแสนมีภารกิจหลักในการสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ก้าวสู่การเป็น มหาวิทยาลัยวิจัย ตลอดจนให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม โดยให้บริการ หนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ วิทยานิพนธ์ เอกสารต่างๆ โสตทัศนวัสดุ สื่ออีเล็กทรอนิกส์ รวมถึงให้บริการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้สื่อมัลติมีเดีย และการเชื่อมโยงเครือข่ายห้องสมุด ทั้งในมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยอื่นๆ....


21 มีนาคม 2548

อาคารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 14)

อาคารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ เป็นอาคารหลังที่สิบสี่ สูง 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร 9,960.40 ตารางเมตร งบประมาณก่อสร้าง 87,000,000.00 บาท เริ่มก่อสร้างวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2548 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประธานประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ ในวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 เวลา 17.39 น. ก่อสร้างแล้วเสร็จในวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 อาคารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติเป็นอาคารที่จะเพิ่มความสมบูรณ์ครบถ้วนให้กับวิทยาเขต ประกอบด้วย หอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์ ซึ่งรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ 3,000 คน ใช้ประโยชน์ด้านการประชุมสัมมนา จัดกิจกรรมสำคัญๆ อาทิ การอบรมพัฒนาบัณฑิตยุคใหม่ การไหว้ครู การจัดแสดงนิทรรศการ พิธีในโอกาสสำคัญๆ ของมหาวิทยาลัย รวมไปถึงการกีฬาในร่มบางประเภท เพื่อการแข่งขันในระดับสากล นอกจากนี้แล้วยังใช้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และขยายงานถ่ายทอดเทคโนโลยีและเผยแพร่วิชาการทางด้านการเกษตรของประเทศทางแถบภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วย....


24 มีนาคม 2548

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้จัดตั้งเป็นหน่วยงานระดับคณะเมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2548 โดยสังกัดวิทยาเขตกำแพงแสน มีการจัดการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้ ได้จัดทำความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เช่น การส่งคณาจารย์และนิสิตไปเพิ่มพูนความรู้ทั้งด้านการเรียนการสอน และการทำวิจัย ร่วมกับสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ University of Northern Colorado., USA และ Kang Wang National University, Korea รวมถึงองค์กรวิชาชีพ ACESS (Asian Council of Exercise and Sport Science), เป็นต้น นอกจากนี้ ได้จัดหาปัจจัยสนับสนุน และจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนานิสิตในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง เช่น ส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ เนื่องในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกและกีฬาซีเกมส์ ที่จัดเมื่อ พ.ศ. 2550 พร้อมจัดให้มีการบริการวิชาการภายใต้การดำเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา ซึ่งประกอบด้วย ศูนย์ออกกำลังกายวิทยาศาสตร์การกีฬา คลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายภายหลังการบาดเจ็บจากกีฬา และคลินิกจิตวิทยาการกีฬาที่นอกจากจัดเป็นสถานที่สำหรับการฝึกปฏิบัติจริงของนิสิตและเป็นแหล่งสนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายของคณาจารย์และนิสิตของคณะแล้ว ยังเป็นแหล่งบริการด้านการออกกำลังกายทั้งแก่บุคคลทั่วไป ชุมชน หน่วยงานภายนอก รวมถึงบุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกวันอย่างต่อเนื่อง....


22 เมษายน 2548

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน ได้จัดตั้งขึ้นโดยมีสถานภาพเป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ เมื่อวันที่ 22 เดือนเมษายน พ.ศ. 2548 ซึ่งหน่วยงานเดิมคือ ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ ที่ก่อตั้งขึ้นในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2520-2524 โดยรัฐบาลไทยได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่นแบบให้เปล่า (Grant Aid) ที่ผ่านองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) โดยมีนโยบายหลักในด้านการให้บริการวิชาการ และสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยอีก 3 ด้าน ทั้งด้านการวิจัย การเรียนการสอน และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนา เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมและชุมชนทั้งระดับชาติและนานาชาติ โดยผ่านกระบวนการการฝึกอบรม การสัมมนา และผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ ที่เป็นการจัดการศึกษาทั้งนอกระบบและในระบบ ทั้งนี้หน่วยงานบริการที่สนับสนุนการดำเนินงานดังกล่าว ประกอบด้วย 5 ฝ่าย คือ ฝ่ายส่งเสริมเผยแพร่และฝึกอบรม ฝ่ายสื่อการส่งเสริม ฝ่ายสื่อสารการตลาดและฝ่ายการศึกษาวิจัยและพัฒนา และสำนักงานเลขานุการ สำหรับภารกิจหลักที่ดำเนินการตลอดปี ประกอบด้วย การจัดฝึกอบรมความรู้ให้กับเกษตรกรและบุคลากรของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ การบริการผลิตและพัฒนาสื่อประเภทต่างๆ เพื่อการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้แก่สังคม การวิจัยและพัฒนาในเขตพื้นที่ชนบทภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง การให้บริการด้านอาคารสถานที่สำหรับการฝึกอบรมให้กับบุคลากรทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการให้บริการปรับปรุงให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ....


3 พฤษภาคม 2548

อาคารถิ่นมั่นในพุทธธรรม (อาคาร 15)

อาคารถิ่นมั่นในพุทธธรรม เป็นอาคารหลังที่สิบห้า ตั้งอยู่ในบริเวณเหนืออ่างสกลนคร บนพื้นที่ประมาณ 20 ไร่ งบประมาณการก่อสร้าง 6,000,000.00 บาท เริ่มก่อสร้างวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 ก่อสร้างแล้วเสร็จวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2548 รูปแบบของอาคารประยุกต์มาจาก สิม คือ โบสถ์ของภาคอีสาน สร้างเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปพระพุทธชินสีห์จำลองซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย ได้ทำพิธีอัญเชิญพระพุทธชินสีห์จำลองขึ้นประดิษฐานบนฐานชุกชี เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2548 โดยฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีและนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานประกอบพิธี อาคารถิ่นมั่นในพุทธธรรมเป็นศูนย์รวมจิตใจในการบำเพ็ญภาวนา และปฏิบัติธรรมของอาจารย์ นิสิต และบุคลากรทั่วไปด้วย....


9 พฤษภาคม 2548

อาคารพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้ (อาคาร 13)

พิพิธภัณฑ์องค์ความรู้ เป็นอาคารหลังที่สิบสาม สูง 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร 3,200 ตารางเมตร งบประมาณก่อสร้าง 40,000,000.00 บาท โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างจาก ดร.กนิษฐา กาญจนจารี ประธานกองทุนการศึกษาเสริมมูลนิธิสวิตา เริ่มก่อสร้างวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 โดย ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องค์มนตรีและนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นประธานประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ ในวันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2548 เวลา 08.18 น. สร้างแล้วเสร็จวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2549 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ชั้นล่างของอาคารจัดเป็นห้องนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ห้องนิทรรศการเกี่ยวกับปฐพีวิทยา และห้องหอประวัติของวิทยาเขต บริเวณกลางอาคารเปิดโล่งจัดเป็นสวนแสดงพันธุ์ไม้หอมของไทย ส่วนชั้นบนประกอบด้วยห้องสัมมาทิฐิ ห้องประชุม ห้องทำงาน และห้องเรียน พิพิธภัณฑ์องค์ความรู้นิธิปัญญาเป็นอาคารที่จัดสร้างขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์เชิงยุทธภูมิศาสตร์ในการดำเนินการพัฒนาการศึกษาและบริการวิชาการแก่สังคม ทั้งในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนและกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง รูปแบบสถาปัตยกรรมจะสืบทอดศิลปวัฒนธรรมอีสาน....


14 มิถุนายน 2548

คณบดีคนแรกของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

รองศาสตราจารย์อุดร รัตนภักดิ์ เป็นคณบดีคนแรกของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2548 – วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2552....


15 สิงหาคม 2548

วันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาปีที่ 9 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

วันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาปีที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (15 สิงหาคม พ.ศ. 2547-15 สิงหาคม พ.ศ. 2548)....


15 สิงหาคม 2548

พิธีวางหมุดหลักฐานศูนย์กลางพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

พิธีวางหมุดหลักฐานศูนย์กลางพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2548....


23 สิงหาคม 2548

ผู้อำนวยการคนแรกของสำนักหอสมุด กำแพงแสน

นางอัมพร รัตนภักดิ์ เป็นผู้อำนวยการคนแรกของสำนักหอสมุด กำแพงแสน ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2548 – วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2552....


20 กันยายน 2548

ผู้อำนวยการคนแรกของสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชูเกียรติ รักซ้อน เป็นผู้อำนวยการคนแรกของสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 20 กันยายน 2548 - ถึงวันที่ 29 กันยายน 2556....


26 พฤศจิกายน 2548

งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 1

งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 - 2 ธันวาคม พ.ศ. 2548....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University