กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2564

2 กุมภาพันธ์ 2564

พิธีวางพวงมาลาออนไลน์ครั้งแรกของงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 78 ปี

2 กุมภาพันธ์ 2564 ในวาระครบรอบ 78 ปี ของการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นปีแรกที่ได้มีการ จัดทำระบบการวางพวงมาลาในรูปแบบออนไลน์ เสมือนจริงขึ้นครั้งแรก โดยสำนักบริการคอมพิวเตอร์ สืบเนื่องจากการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 จึงเชิญชวนให้นิสิต ศิษย์เก่า หน่วยงานต่างๆ วางพาลาในรูปแบบออนไลน์ เสมือนจริงแทน สามารถเข้าชมได้ที่ https://kuform.ku.ac.th/Feb02/....


24 พฤษภาคม 2564

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉีดวัคซีน COVID-19 นำร่องให้แก่บุคลากร มก.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉีดวัคซีน COVID-19 นำร่องให้แก่บุคลากร มก. ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน COVID-19 ภาคสนาม อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยความอนุเคราะห์จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นครั้งแรกในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 จนถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2564....


7 มิถุนายน 2564

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดศูนย์ ฉีดวัคซีน COVID-19 ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยการสนับสนุนของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เปิดศูนย์ ฉีดวัคซีน COVID-19 ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยการสนับสนุนของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน อย่างเป็นทางการเป็นวันแรกเพื่อดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับนิสิต บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคลากรภายใต้สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมถึงหน่วยงานราชการ และประชาชนในบริเวณใกล้เคียง....


13 ตุลาคม 2564

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปิดบริการศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 อย่างเป็นทางการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ดำเนินการปิดการให้บริการฉีดวัคซีนของศูนย์ ฉีดวัคซีน COVID-19 ภายใต้กระทรวงกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยการสนับสนุนของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 ในวันที่ 13 ตุลาคม 2564 โดยมีผู้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 เป็นจำนวน 101,320 คน....


14 ธันวาคม 2564

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้อันดับที่ 1 มหาวิทยาลัยสีเขียวของประเทศไทยและอันดับที่ 45 ของโลก

จากการประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ปี 2564 (UI Green Metric World University Ranking 2021) เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ผลปรากฏว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นสถาบันการศึกษาสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สุดในอันดับที่ 45 ของโลก และเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอันดับ 1 ของประเทศไทย จากจำนวนมหาวิทยาลัยทั่วโลกที่เข้าร่วมการจัดอันดับรวมจำนวนทั้งสิ้น 956 แห่ง ในจำนวนนี้เป็นมหาวิทยาลัยของไทย 39 แห่ง โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับคะแนน 8,225 คะแนน จากเกณฑ์การประเมิน 6 ด้าน คือ 1.สถานที่ตั้งและระบบสาธารณูปโภค (Setting & Infrastructure) ได้ 1,175 คะแนน 2.การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Energy & Climate Change) ได้ 1,625 คะแนน 3.การจัดการขยะหรือของเสีย (Waste) ได้ 1,425 คะแนน 4.การใช้น้ำ (Water) ได้ 850 คะแนน 5.การจัดการระบบขนส่ง (Transportation) ได้ 1,525 คะแนน และ 6.การศึกษา/การวิจัย (Education & Research) ได้ 1,625 คะแนน....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University