กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



2517

7 มีนาคม 2517

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เริ่มต้นมาการสอนวิชาด้านสังคมศาสตร์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2486 พร้อมกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัย จนกระทั่งในปี 2509 ได้มีการก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ขึ้น โดยมีศาสตราจารย์ ดร. นิพนธ์ คันธเสวี เป็นหัวหน้าแผนก และเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2517 ได้มีการประกาศจัดตั้ง คณะสังคมศาสตร์ ขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยมีคณบดีคนแรก คือ ศาสตราจารย์ ดร. สุธรรม อารีกุล รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถอ่านได้ที่ http://www.soc.ku.ac.th/history.php....


30 สิงหาคม 2517

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 20

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 20 (30 สิงหาคม 2517 - 29 สิงหาคม 2529) พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ เป็นพระอิสริยยศที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาให้แก่หม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ ตามประกาศสถาปนาวันที่ 29 มีนาคม พุทธศักราช 2537... ในประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ คือ ท่านจักรฯ ผู้ทรงมีบทบาทอย่างสำคัญในการพัฒนาช่วง 10-20 ปีแรกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท่านจักรฯ ทรงเป็นโอรสในพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นอนุวัตนจาตุรนต์ (พระองค์เจ้าออสคาร์นุทิศ) กับหม่อมจำรัส จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ประสูติเมื่อวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2452 ณ วังถนนหลานหลวง ทรงมีเจ้าพี่เจ้าน้องรวม 4 องค์ เรียงตามลำดับดังนี้ หม่อมเจ้าหญิงดวงตา สวัสดิวัตน์ หม่อมเจ้าคัสตาวัส จักรพันธุ์ หม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ และหม่อมเจ้าหญิงลุอิสาณ์ ดิศกุล .... รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://archives.lib.ku.ac.th/pre1.php?id=20....






Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University