กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2517

7 มีนาคม 2517

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เริ่มต้นมาการสอนวิชาด้านสังคมศาสตร์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2486 พร้อมกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัย จนกระทั่งในปี 2509 ได้มีการก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ขึ้น โดยมีศ....


30 สิงหาคม 2517

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 20

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 20
(30 สิงหาคม 2517 - 29 สิงหาคม 2529)

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University