กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2566

15 มกราคม 2566

กิจกรรมเดิน-วิ่ง 80 ปี มก. KU Run

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง 80 ปี มก. KU Run เพื่อโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจัดขึ้นพร้อมกันในทุกวิทยาเขต แ....


2 กุมภาพันธ์ 2566

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครบ 80 ปี

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงวางพานพุ่มดอกไม้อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ ผู้บุกเบิกและวางรากฐานการพัฒนาสถาบันการศึกษาด้า....


3 กุมภาพันธ์ 2566

พิธีเปิดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2566

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทรงเปิดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ระหว่างวันที่ 3-11 ....


13 มีนาคม 2566

ประกาศเจตนารมณ์ และการสร้างวัฒนธรรมนโยบาย No Gift Policy

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดี มก.เป็นประธานในการประกาศเจตนารมณ์ และการสร้างวัฒนธรรมนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเป็นการแสดงพลังปลุกจิตสำนึกในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำน....


29 มีนาคม 2566

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ได้ รับการจัดอันดับเป็นอันดับ 1 ทางด้านภูมิศาสตร์ในประเทศไทย

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดอันดับ 1 ของกลุ่มมหาวิทยาลัยในประเทศไทย และมีอันดับที่ 168 ในกลุ่มทวีปเอเชีย สาขา Geography,Planning and Development จัดอันดับ Ranking ....


31 มีนาคม 2566

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้....


27 เมษายน 2566

แถลงข่าวโครงการสวนป่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 80 ปี

ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มก. นายสุวิศว์ เมฆเสรีกุล นายกสมาคมนิสิตเก่าฯ และ ผศ.ดร. กอบศักดิ์ วันธงไชย คณบดีคณะวนศาสตร์ ร่วมกันแถลงข่าวโครงการสวนป่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 80 ปี ซึ....


2 พฤษภาคม 2566

พิธีเปิดการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 3

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 3 The Third Thailand Earth Science ....


10 พฤษภาคม 2566

พิธีเปิดห้องนิทรรศการเกษตรศาสตร์ : นิทรรศการจากอดีตสู่ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร.กฤษณพงษ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดี มก. ร่วมกันเป็นประธานเปิดห้องนิทรรศการเกษตรศาสตร์ : นิทรรศการจากอดีตสู่ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้....


12 พฤษภาคม 2566

พิธีเปิดโครงการสานพลังศาสตร์เกษตรและพหุศาสตร์ เพื่อโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดี มก.เป็นประธานเปิดโครงการสานพลังศาสตร์เกษตรและพหุศาสตร์ เพื่อโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวาระครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย โดยภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ค....


7 มิถุนายน 2566

พิธีเปิดฉายรอบปฐมทัศน์ภาพยนตร์สั้น KUniverse : จักรวาลแห่งการแบ่งปัน

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดฉายรอบปฐมทัศน์ภาพยนตร์สั้น KUniverse : จักรวาลแห่งการแบ่งปัน เพื่อร่วมเฉลิมฉลองความยิ่งใหญ่ในโอกาสครบรอบ 80 ปีแห่งการสถาปนามห....


26 มิถุนายน 2566

จัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6 /2566 มีมติอนุมัติจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ....


20 กรกฏาคม 2566

Kasetsart Winds ไปร่วมแสดงดนตรีในงาน Bandmasters Association Annual Convention/Clinic ครั้งที่ 76

Kasetsart Winds วงดุริยางค์เครื่องลมแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ออกเดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อไปแสดงคอนเสิร์ตในงานประชุมสัมมนาวิชาการเกี่ยวกับวงดุริยางค์เครื่องลมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโล....


2 สิงหาคม 2566

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงปลูกต้นไม้ร่วมกับผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ปี 2566

วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โอกาสนี้ ดร.กฤ....


4 สิงหาคม 2566

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานโครงการหลวง 54 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน “โครงการหลวง 54” ภายใต้แนวคิด “ไออุ่นจากขุนเขา เรื่องเล่าสู่ใจกลางเมือง” ณ โซนเซ็นทรัล คอร์ท ชั้น 1 ศูนย....


15 สิงหาคม 2566

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning Development Office)....


28 กันยายน 2566

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จเป็นองค์ประะธานเปิดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2566

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จเป็นองค์ประะธานเปิดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2566 ซึ่งในปีนี้คณะสัตวแพทยศาสตร์ ....


3 ตุลาคม 2566

โครงการอุทยานการแพทย์ มก. ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี

โครงการอุทยานการแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ. 2567 – 2572) ผ่านการอนุมัติคำขอตั้งงบประมาณรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป จากมติที่ประชุมคณะรัฐมนนตรี ครั้งที่....


9 ตุลาคม 2566

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้ส....


13 ตุลาคม 2566

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงบำเพ็ญพระกุศล ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราช

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ทรงบำเพ็ญพระกุศล ถวายเป็นพระราชกุศ....


19 ตุลาคม 2566

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกประทานพระวโรกาสให้นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยอธิการบดีและคณะผู้บริหาร เฝ้าถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวนศาสตร์

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทานพระวโรกาสให้นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยอธิการบดีและคณะผู้บริหาร เฝ....


10 พฤศจิกายน 2566

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2566

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ น้อมนําไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดบางกระเบา พระอารามหลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ใน....


22 พฤศจิกายน 2566

การจัดแสดงนิทรรศการภาพผลงานศิลปะของศิลปินชั้นนำ เพื่อบริจาคสร้างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การจัดแสดงนิทรรศการภาพของผลงานของศิลปินชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศ ที่มาร่วมวาดภาพที่สะท้อนภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้โครงการสานพลังศาสตร์เกษตรและพหุศาสตร์ เพื่อโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเ....


5 ธันวาคม 2566

ม.เกษตรศาสตร์ ที่ 1 มหาวิทยาลัยสีเขียวประเทศไทย 3 ปีซ้อน และอันดับที่ 38 ของโลก จากการจัดอันดับของ UI Green Metric World University Ranking 2023

ม.เกษตรศาสตร์ ที่ 1 มหาวิทยาลัยสีเขียวประเทศไทย 3 ปีซ้อน และอันดับที่ 38 ของโลก จากการจัดอันดับของ UI Green Metric World University Ranking 2023 จากผลสำรวจ UI Green Metric World University Rankin....


10 ธันวาคม 2566

การแข่งขันเดินวิ่งการกุศล KU RUN 3 สนามแรก "วิ่งลั่นทุ่ง@บางเขน"

นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ เป็นประธานเปิดการแข่งขันเดินวิ่งการกุศล KU RUN 3 สนามแรก "วิ่งลั่นทุ่ง@บางเขน" โดยมี ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และ....


14 ธันวาคม 2566

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ รศ.ดร.....


15 ธันวาคม 2566

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แถลงข่าวการจัดงานกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 “นนทรีเกมส์ 2567”

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แถลงข่าวการจัดงานกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 “นนทรีเกมส์ 2567” ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ในช่วงระหว่างวันที่ 27 มกราคม....


28 ธันวาคม 2566

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 69 ปี

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 69 ปี ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการนี....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University