กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2559

15 กุมภาพันธ์ 2559

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ (รักษาการอธิการบดี)

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ (รักษาการอธิการบดี) 16 กพ. 2559 - 12 กรกฎาคม 2563....


26 กุมภาพันธ์ 2559

วันคล้ายวันสถาปนาสำนักหอสมุด กำแพงแสน ครบรอบปีที่ ๑๑

วันคล้ายวันสถาปนาสำนักหอสมุด กำแพงแสน ครบรอบปีที่ ๑๑ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักหอสมุด กำแพงแสน ได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา สำนักหอสมุด กำแพงแสน โดย รศ.ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "รวมพลัง สร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดิน" ณ อาคาร2 ชั้น 3 สำนักหอสมุด กำแพงแสน....


1 มีนาคม 2559

พิธีเปิดอุทยานบัว

วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 08.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ไปยังอุทยานบัว ณ อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เพื่อทรงประกอบพิธีเปิดอุทยานบัว โอกาสนี้ นายอดิศักด์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ตลอดจนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชนในจังหวัดสกลนคร ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาท รับเสด็จจำนวนมาก ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กราบบังคมทูลรายงานการก่อสร้างอุทยานบัว ณ อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ว่า สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ในปี พ.ศ.2559 อุทยานบัว ตั้งอยู่ภายในพื้นที่อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้รับการสนับสนุนจากกรมประมงให้ใช้พื้นที่หนองหารน้อย ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จำนวนประมาณ ๗๐๐ ไร่ เพื่อจัดทำโครงการอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542 และ ได้จัดทำพื้นที่ส่วนหนึ่งของหนองหารน้อย จำนวน 50 ไร่ เพื่อเป็นอุทยานบัวดังกล่าว อุทยานบัวแห่งนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เริ่มมีการนำบัวพันธุ์ต่าง ๆ มาทดลองปลูก พร้อมเริ่มงานวิจัยเกี่ยวกับพันธุ์บัว และการใช้ประโยชน์จากบัวพันธุ์ต่าง ๆ มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2548 ต่อมาในปีพุทธศักราช 2551 จึงได้เริ่มดำเนินการปรับปรุงพื้นที่เพื่อนำบัวพันธุ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พันธุ์บัวหลวงในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและมีการดำเนินการวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง จนถึงปีพุทธศักราช 2552 ได้ร่วมกับสมาคมบัวแห่งประเทศไทย และกลุ่มผู้รักบัว ริเริ่มดำเนินโครงการจัดสร้างอุทยานบัว โดยได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณอย่างต่อเนื่องจากจังหวัดสกลนคร เพื่อเป็นสถานที่จัดงานมหกรรมบัวนานาชาติในปี พ.ศ. 2553....


24 มีนาคม 2559

พิธีเปิดการจราจร ถนนเลียบคลองบางเขน

วันที่ 24 มีนาคม 2559 ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการจราจรถนนเลียบคลองบางเขน(ชั่วคราว)เชื่อมต่อถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน พร้อมกันนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี ผู้บริหารและนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีและขอบคุณกรุงเทพมหานครที่เร่งรัดการก่อสร้างถนนเลียบคลองบางเขน จนแล้วเสร็จ ณ ถนนเลียบคลองบางเขน ด้านถนนวิภาวดีรังสิต ถนนตัดใหม่เลียบคลองบางเขนเชื่อมต่อถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธินนั้น กรุงเทพมหานครเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง มีจุดเริ่มต้นจากช่วงถนนวิภาวดีรังสิต ถึงถนนพหลโยธิน บริเวณซอยพหลโยธิน 49/1 เป็นถนนแอสฟัลต์ ขนาด 2 ช่องจราจร 2 ทิศทาง โดยแบ่งทิศทางละ 1 ช่องจราจร ความยาวประมาณ 2,000 เมตร โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชาคมเกษตรกลางบางเขน และชุมชนโดยรอบมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการก่อสร้างถนนเลียบคลองบางเขนมาตั้งแต่เริ่มแรก (ปีพ.ศ.2542) ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรภายในและพื้นที่รอบนอกบริเวณเกษตรกลางบางเขน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ถูกปิดล้อมด้วยถนนสายหลักที่มีการจราจรติดขัดทั้งสามสาย คือ ถนนงามวงศ์วาน ถนนวิภาวดีรังสิต และถนนพหลโยธิน และเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการก่อสร้างรถไฟฟ้าสาย สีเขียวจากหมอชิต -สะพานใหม่-คูคต โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้พิจารณาเร่งรัดดำเนินการทำถนนชั่วคราวในโครงการก่อสร้างถนนเลียบคลองบางเขนเชื่อมต่อถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน มาเป็นระยะเวลากว่า 15 ปี....


25 มีนาคม 2559

วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ครบรอบ 11 ปี

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 เป็นงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยมีคณะต่าง ๆ ศิษย์เก่าเข้าร่วมแสดงความยินดี ในครั้งนี้ได้มีการบรรยายธรรมจากเจ้าอาวาส วัดป่าศรัธาธรรม ในหัวข้อ "ธรรมมะในการทำงาน" มอบเกียรติบัตร สำหลับ นิสิตดีเด่น บุคลากรดีเด่น ศิษย์เก่าดีเด่นในแต่ล่ะด้าน และในช่วงบ่ายเป็นการปาฐกถาพิเศษจากรองศาสตราจารย์ ดร.สุพิตร สมาหิโต ในหัวข้อเรื่อง "ธุรกิจกีฬาในยุค AEC : โอกาสและบทบาทของนักวิทยาศาสตร์การกีฬา" โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษ ดร.พงษ์ศักดิ์ สวัสดิเกียรติ ดร.ชัย นิมากร ในการอภิปรายในครั้งนี้....


23 เมษายน 2559

วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ครบรอบปีที่ ๑๓

เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ครบรอบปีที่ ๑๓ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถือกำเนิดตั้งแต่วันที่แยกการบริหารงานออกจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ (บางเขน) เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๖ จึงถือว่าวันนั้นเป็นวันสถาปนาคณะฯ และยึดวันที่ ๒๒ เมษายน ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาฯ นับจนถึงวันนี้ก็ครบ ๑๓ ปีเต็ม....


28 พฤษภาคม 2559

การประชุมวิชาการนานาชาติ The 1st International Community Resource Development

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประชุมวิชาการนานาชาติ The 1st International Community Resource Development ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดประชุมวิชาการนานาชาติ The 1st International Community Resource Development ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2559 เรื่อง “การศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” มีพิธีเปิดการประชุมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธาน และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา เป็น Keynote Speaker ซึ่งมีผู้นำเสนอผลงานภาคเสวนา และภาคโปสเตอร์ รวม 19 ผลงาน ในการสัมมนาครั้งนี้....


12 สิงหาคม 2559

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดโครงการ “ปลูกข้าววันแม่...เก็บเกี่ยววันพ่อ” ประจำปี พ.ศ. 2559

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดโครงการ “ปลูกข้าววันแม่...เก็บเกี่ยววันพ่อ” ประจำปี พ.ศ.2559 ณ ทุ่งนาไพร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ส.2559 และวโรกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี โดยมี รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานวางพานพุ่ม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล ร่วมขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีมหาราชา และเพลงพระราชนิพนธ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวรายงาน กิจกรรมประกอบไปด้วย พิธีสักการะพระพิรุณ และหม่อมหลวงชูชาติ กำภู เคลื่อนขบวน รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ (สวมหมวกนิรภัย) ไปยัง ณ ทุ่งนาไพร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวเปิดงาน “ปลูกข้าววันแม่...เก็บเกี่ยววันพ่อ” ประจำปี 2559 พิธีบูชาแม่โพสพ การสาธิตการปลูกข้าวด้วยเครื่องหยอดกล้าข้าว และพิธีปลูกข้าว โดยวิธีปักดำ โดยมี ผู้บริหารคณาจารย์ ผู้นำส่วนราชการ ท้องถิ่น บุคลากร นิสิต และประชนชนอำเภอกำแพงแสน ร่วมงาน จำนวน 5000 คน....


23 สิงหาคม 2559

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน พันเอก ณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางมาประชุมติดตามผลการดำเนินงาน และร่วมหารือแนวทางในการจัดทำโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการวิจัย เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี ของศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์เทพ อัครธนกุล ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมคณะทำงานวิจัยตลอดจน คณะอาจารย์ที่มีส่วนร่วม ให้การต้องรับ ทั้งนี้มี รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวต้อนรับ และร่วมประชุม ซึ่งศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้รับความไว้วางใจที่จะเป็น เซ็นเตอร์ ในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ของภูมิภาคนี้ ตามนโยบายรัฐบาลที่จะให้การสนับสนุน สู่ประโยชน์ของชาติ ยิ่งขึ้นสืบไป....


4 กันยายน 2559

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดโครงการ ปลูกต้นยางนา เฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๙,๙๙๙ ต้น

เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดโครงการ ปลูกต้นยางนา เฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๙,๙๙๙ ต้น เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ และเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เฉลิมพระชันษา ๕ รอบ ๖๐ ปี ในปี ๒๕๖๐ ด้วยการ “ปลูกต้นยางนา ๙,๙๙๙ ต้น” โดยมี นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการ กิจกรรมประกอบไปด้วย นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เปิดกรวยดอกไม้และวางพานพุ่ม พร้อมถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี สดุดีมหาราชา และเพลงสดุดีเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ (มก.) รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวรายงาน ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวต้อนรับ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี กล่าวเปิดโครงการ และปลูกต้นยางนา จำนวน ๑ ต้น เป็นปฐมฤกษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อธิการบดี รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขกร่วมงาน ผู้แทนจากกรมป่าไม้ บุคลากร นิสิต และนักเรียน ร่วมกันปลูกต้นยางนา “ปลูกต้นยางนา ๙,๙๙๙ ต้น” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (ด้านประตูชลประทาน)....


24 กันยายน 2559

คณะอาจารย์ นิสิต มหาวิทยาลัยมิยาซากิ ประเทศญี่ปุ่นเยี่ยมชม วิทยาเขตกำแพงแสน

คณะอาจารย์ นิสิต มหาวิทยาลัยมิยาซากิ ประเทศญี่ปุ่นเยี่ยมชม วิทยาเขตกำแพงแสน ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารชูชาติ กำภู เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรุณ วรามิตร รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ คณะ อาจารย์ และนิสิต จำนวน ๑๒ คน จากมหาวิทยาลัยมิยาซากิ ประเทศญี่ปุ่น มี Prof. Takashi Yuasa เป็นผู้นำคณะ เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการเกษตร ตลอดจนการเรียนรู้ดูงานด้านวิชาการและวัฒนธรรมของประเทศไทย ตามโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตฝึกงาน ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยมิยาซากิ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๓ กันยายน ๒๕๕๙....


24 กันยายน 2559

วันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครบรอบ ๒๓ ปี

เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ ได้มีพิธี บำเพ็ญกุศล ถวายภัตตาหาร แด่พระภิกษุสงฆ์ ณ อาคาร SC9 คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เนื่องในโอกาสเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครบรอบ ๒๓ ปี โดย อาจารย์ ดร.อนามัย ดำเนตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ คณะผู้บริหาร คณะต่างๆ มาร่วมแสดงความยินดี มีรองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมเป็นเกียรติมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี และเป็นประธานพิธีมอบโล่เกียรติคุณและประกาศนียบัตร แก่บุคลากรและนิสิต คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่ทำชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ในการนำเสนอผลงาน และการแข่งขัน จนได้รับรางวัล เช่น หุ่นยนต์เสริมทักษะการเรียนรู้สำหรับเด็กเรียนรู้ช้า , สื่อการเรียนรู้เครื่องหมายจราจรโดยใช้โปรแกรม Unity , ระบบสื่อการสอนคณิตศาสตร์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และการออกแบบทางวิศวกรรมสำหรับอากาศยานเพื่อการพาณิชย์ โดยนิสิตสาขาวิชาการตลาด ร่วมกับนิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ผลงานเรื่อง กระบวนการดักจับฝุ่นละอองด้วยไอเย็นอิ่มตัวเสริมด้วยประจุไฟฟ้า อีกด้วย....


1 ตุลาคม 2559

วันสถาปนาคณะประมง กำแพงแสน ครบรอบ ๑๕ ปี

เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ได้มีพิธี บำเพ็ญกุศล ถวายภัตตาหาร แด่พระภิกษุสงฆ์ ณ อาคารสถานีวิจัยและเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิทยาเขตกำแพงแสน เนื่องในโอกาสเป็นวันคล้ายวันสถาปนา คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ ๑๕ ปี ในพิธี รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน เป็นเกียรติมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ คณบดีคณะประมง และคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ ผู้บริหาร คณะต่างๆ มาร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสนี้อีกด้วย....


12 พฤศจิกายน 2559

วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 37 ปี

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ที่บริเวณหน้าอนุสาวรีย์หม่อมหลวงชูชาติ กำภู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต ร่วมพิธีวางพวงมาลาหม่อมหลวงชูชาติ กำภู ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนา 37 ปี โดยมีคุณหญิงโฉมศรี กำภู ณ อยุธยา ในนามมูลนิธิหม่อมหลวงชูชาติ กำภู , นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม, ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี, อธิบดีกรมชลประทาน และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ร่วมพิธีวางพวงมาลาในครั้งนี้ ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของบูรพาจารย์ผู้ก่อตั้งวิทยาเขตกำแพงแสน อีกทั้งเป็นการเฉลิมฉลองในวาระที่วิทยาเขตฯ เปิดการเรียนการสอนครบรอบ 37 ปี รองศาสตราจารย์ รศ.ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวว่ารายงาน สำหรับกิจกรรมเนื่องในวันครบรอบวันสถาปนา 37 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประกอบด้วย พิธีบวงสรวงพระพิรุณ พิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 38 รูป พิธีวางพวงมาลาหม่อมหลวงชูชาติ กำภู พิธีเปิดนิทรรศการ “ศาสตร์ของแผ่นดิน” ณ ห้องคอนแวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย และพิธีมอบโล่ผู้ให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยฯ พิธีมอบโล่ให้แก่ศิษย์เก่าดีเด่น มอบเกียรติบัตรแก่บุคลากร และนิสิตดีเด่น ประจำปี 2559 ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University