กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2559

15 กุมภาพันธ์ 2559

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ (รักษาการอธิการบดี)

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ (รักษาการอธิการบดี) 16 กพ. 2559 - 12 กรกฎาคม 2563....


26 กุมภาพันธ์ 2559

วันคล้ายวันสถาปนาสำนักหอสมุด กำแพงแสน ครบรอบปีที่ ๑๑

วันคล้ายวันสถาปนาสำนักหอสมุด กำแพงแสน ครบรอบปีที่ ๑๑ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักหอสมุด กำแพงแสน ได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา สำนักหอสมุด กำแพงแสน โดย รศ.ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิก....


1 มีนาคม 2559

พิธีเปิดอุทยานบัว

วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 08.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ไปยังอุทยานบัว ณ ....


24 มีนาคม 2559

พิธีเปิดการจราจร ถนนเลียบคลองบางเขน

วันที่ 24 มีนาคม 2559 ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการจราจรถนนเลียบคลองบางเขน(ชั่วคราว)เชื่อมต่อถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน พร้อมกันนี้ รอ....


25 มีนาคม 2559

วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ครบรอบ 11 ปี

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 เป็นงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยมีคณะต่าง ๆ ศิษย์เก่าเข้าร่วมแสดงความยินดี ในครั้งนี้ได้มีการบรรยายธรรมจากเจ้าอาวาส วัดป่าศรัธาธรรม ในหัวข้อ "ธรรมมะในก....


23 เมษายน 2559

วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ครบรอบปีที่ ๑๓

เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ครบรอบปีที่ ๑๓ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเ....


28 พฤษภาคม 2559

การประชุมวิชาการนานาชาติ The 1st International Community Resource Development

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประชุมวิชาการนานาชาติ The 1st International Community Resource Development ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษ....


12 สิงหาคม 2559

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดโครงการ “ปลูกข้าววันแม่...เก็บเกี่ยววันพ่อ” ประจำปี พ.ศ. 2559

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดโครงการ “ปลูกข้าววันแม่...เก็บเกี่ยววันพ่อ” ประจำปี พ.ศ.2559 ณ ทุ่งนาไพร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดน....


23 สิงหาคม 2559

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน พันเอก ณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศ....


4 กันยายน 2559

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดโครงการ ปลูกต้นยางนา เฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๙,๙๙๙ ต้น

เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดโครงการ ปลูกต้นยางนา เฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๙,๙๙๙ ต้น เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕....


24 กันยายน 2559

คณะอาจารย์ นิสิต มหาวิทยาลัยมิยาซากิ ประเทศญี่ปุ่นเยี่ยมชม วิทยาเขตกำแพงแสน

คณะอาจารย์ นิสิต มหาวิทยาลัยมิยาซากิ ประเทศญี่ปุ่นเยี่ยมชม วิทยาเขตกำแพงแสน ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารชูชาติ กำภู เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรุณ วรามิตร รักษาการแท....


24 กันยายน 2559

วันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครบรอบ ๒๓ ปี

เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ ได้มีพิธี บำเพ็ญกุศล ถวายภัตตาหาร แด่พระภิกษุสงฆ์ ณ อาคาร SC9 คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เนื่องในโอกาสเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครบรอบ ๒๓ ปี ....


1 ตุลาคม 2559

วันสถาปนาคณะประมง กำแพงแสน ครบรอบ ๑๕ ปี

เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ได้มีพิธี บำเพ็ญกุศล ถวายภัตตาหาร แด่พระภิกษุสงฆ์ ณ อาคารสถานีวิจัยและเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิทยาเขตกำแพงแสน เนื่องในโอกาสเป็นวันคล้ายวันสถาปนา คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตร....


12 พฤศจิกายน 2559

วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 37 ปี

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ที่บริเวณหน้าอนุสาวรีย์หม่อมหลวงชูชาติ กำภู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University