กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2494

29 พฤศจิกายน 2494

พลเอก เภาเพียรเลิศ บริภัณฑ์ยุทธกิจ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 11

พลเอก เภาเพียรเลิศ บริภัณฑ์ยุทธกิจ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 11 (29 พฤศจิกายน 2494 - 5 ธันวาคม 2494) พลเอก เภาเพียรเลิศ บริภัณฑ์ยุทธกิจ เดิมชื่อเภา เพียรเลิศ เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2436 ที่บ้านหน้าวัดอมรินทราราม ในคลองบางกอกน้อย จังหวัดธนบุรีในครั้งนั้น เป็นบุตรคนที่ 2 ของนายเพ็ชร์และนางส้มจีน เพียรเลิศ มีพี่น้องร่วมบิดามารดา 11 คน จบการศึกษาชั้นประถมบริบูรณ์จากโรงเรียนวัดอมรินทราราม ชั้นมัธยมบริบูรณ์จากโรงเรียนสวนกุหลาบ แล้วเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนนายร้อยทหารบก เมื่อ พ.ศ. 2449 และเมื่อ พ.ศ. 2452 ได้เดินทางไปศึกษาต่อ ณ ประเทศเยอรมัน แต่เนื่องจากเกิสงครามโลกครั้งที่ 1 จึงต้องย้ายไปศึกษาและปฏิบัติงานในราชการกองทัพบก ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และฝรั่งเศส ตามลำดับจนถึง พ.ศ. 2464 จึงได้เดินทางกลับประเทศไทย รับราชการทหารจนได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระบริภัณฑ์ยุทธกิจเมื่อ พ.ศ. 2472 และดำรงตำแหน่งพลาธิการทหารบกเมื่อ พ.ศ. 2477... ใน พ.ศ. 2478 ได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการอีกตำแหน่งหนึ่ง หลังจากนั้นมีเหตุการณ์ที่ทำให้พ้นจากตำแหน่งและคืนสู่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ กระทรวงการคลัง หรือกระทรวงพาณิชย์ ฯลฯ รวมถึงตำแหน่งต่างๆ ที่ต้องรับผิดชอบการเงินหรือการค้าของชาติเป็นระยะๆ ตามความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และได้รับพระราชทานยศทางทหารสูงขึ้นเป็นลำดับจนถึงชั้นพลเอก ใน พ.ศ. 2494 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2494 เกิดการรัฐประหาร ยุบคณะรัฐมนตรีและคณะรัฐประหารประกาศแต่งตั้งคณะบริหารประเทศเป็นการชั่วคราว พลเอกเภาเพียรเลิศ บริภัณฑ์ยุทธกิจ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการในคณะบริหารดังกล่าว ( 29 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2494 ) พลเอกเภาเพียรเลิศ บริภัณฑ์ยุทธกิจ จึงเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยตำแหน่งในช่วงเวลานั้น พ.ศ. 2484 ได้ขอจดทะเบียนนามสกุลใหม่ตามบรรดาศักดิ์ว่า บริภัณฑ์ยุทธกิจ พลเอก เภาเพียรเลิศ บริภัณฑ์ยุทธกิจ สมรสกับคุณหญิงมาเกอริต บริภัณฑ์ยุทธกิจ (นางสาวมาเกอริต ดว๊อต) มีบุตรและบุตรบุญธรรม คือ เรืออากาศเอก กระจัง บริภัณฑ์ยุทธกิจ (ถึงแก่กรรม) นายอังกูร บริภัณฑ์ยุทธกิจ และนางวลัยวรรณ ติตติรานนท์ (บุตรบุญธรรม) พลเอก เภาเพียรเลิศ บริภัณฑ์ยุทธกิจ ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2513 สิริอายุ 76 ปี 4 เดือน 24 วัน....


8 ธันวาคม 2494

จอมพลเรือ หลวงยุทธศาสตร์โกศล นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 12

จอมพลเรือ หลวงยุทธศาสตร์โกศล นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 12 (8 ธันวาคม 2494 – 24 มีนาคม. 2495) นามเดิม ประยูร ศาสตระรุจิ เกิดเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2436 ที่ตำบลสำราญราษฎร์ กรุงเทพฯ เป็นบุตรของหลวงวิจิตร์สุนทรการ และ นางเปลี่ยน ศาสตระรุจิ สมรสกับนางสาวประยูร จันทรสวัสดิ์ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2466 มีบุตรธิดา 5 คน เรียนหนังสือที่โรงเรียนอนุกรมธยาคาร (วัดสระเกศ) โรงเรียนสวนกุหลาบอังกฤษ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ เมื่อ พ.ศ.2454 และวิทยาลัยการทัพเรือเมื่อ พ.ศ.2476 รับราชการกองทัพเรือตั้งแต่ พ.ศ. 2454 จนออกจากประจำการเป็นนายทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดเมื่อ พ.ศ. 2487 หลังจากดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหมและเข้าประจำเสนาธิการ... เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2499 ได้รับพระราชทานยศชั้นสูงสุดเป็นจอมพลเรือ อันนับเป็นประวัติศาสตร์ของกองทัพเรือเนื่องจากก่อนหน้านั้นไม่มีผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือได้รับพระราชทานยศถึงชั้นนี้มาก่อน ดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2494 และดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2494-24 มีนาคม 2495 จอมพลเรือ หลวงยุทธศาสตร์โกศล ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2518 อายุ 82 ปี....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University