กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2511

2 กุมภาพันธ์ 2511

พิธีเปิดอนุสาวรีย์หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ

อนุสาวรีย์หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ อยู่บริเวณหน้าสถาบันเกษตราธิการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่เดิมมีเพียงอนุสาวรีย์ "หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ" เพียงท่านเดียวก่อน ที่ได้จัดสร้างและทำพิธีเปิ....


30 กันยายน 2511

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เดิมคือฝ่ายศึกษา ทดลอง และวิจัยขององค์การอาหารสำเร็จรูป (อสร.) ซึ่งมีหน้าที่จัดหาเครื่องจักรอุปกรณ์การผลิตและทดลองผลิตอาหารให้แก่ กองทัพ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University