กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2511

2 กุมภาพันธ์ 2511

พิธีเปิดอนุสาวรีย์หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ

อนุสาวรีย์หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ อยู่บริเวณหน้าสถาบันเกษตราธิการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่เดิมมีเพียงอนุสาวรีย์ "หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ" เพียงท่านเดียวก่อน ที่ได้จัดสร้างและทำพิธีเปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2511 อันเป็นวันครบรอบ 25 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์....


30 กันยายน 2511

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เดิมคือฝ่ายศึกษา ทดลอง และวิจัยขององค์การอาหารสำเร็จรูป (อสร.) ซึ่งมีหน้าที่จัดหาเครื่องจักรอุปกรณ์การผลิตและทดลองผลิตอาหารให้แก่ กองทัพ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2498 ณ บริเวณภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้โอนฝ่ายศึกษาทดลอง และ วิจัยนี้ให้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2511 โดยมี ศาสตราจารย์อมร ภูมิรัตน เป็นผู้อำนวยการคนแรก สถาบันอาหารฯ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ http://www.ifrpd.ku.ac.th/th/about/index.php....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University