กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2565

28 มกราคม 2565

งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2565

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2565 "เกษตรวิถีใหม่ หลังมหันตภัยโควิด" เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน....


2 กุมภาพันธ์ 2565

พิธีเปิดห้องสอบออนไลน์

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดห้องสอบออนไลน์ Chongrak KULAM-B1 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นิสิต เป็นการตอบสนองนโยบายก้าวไกลกับนวัตกรรมใหม่ ด้านการพัฒนาการเรี....


24 มีนาคม 2565

พิธีเปิดอาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 60 พรรษา คณะวิทยาศาสตร์

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงเปิดอาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 60 พรรษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใ....


28 มีนาคม 2565

พิธีเปิดร้านค้า THE PREMIUM @ KU และร้านอาหาร KU KIN DEE U-DEE

ดร.กฤษพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมเปิดร้านค้า THE PREMIUM @ KU พร้อมแนะนำร้านอาหาร KU KIN DEE U-DEE เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านสินค้าเกษตรคุณภ....


1 เมษายน 2565

จัดตั้งคณะอุตสาหกรรมบริการ วิทยาเขตกำแพงแสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีการจัดตั้งคณะอุตสาหกรรมบริการขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมบริการที่มีความสำคัญตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ....


28 เมษายน 2565

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้อันดับ 2 ของไทยในการจัดอันดับ มหาวิทยาลัยที่มีการดำเนินงานสนับสนุน #SDGs ตามเกณฑ์การพัฒนาความยั่งยืนขององค์กรเพื่อสังคม 17 กลุ่ม ของสหประชาชาติ

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 The Times Higher Education (THE) ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีการดำเนินงานสนับสนุน #SDGs ตามเกณฑ์การพัฒนาความยั่งยืนขององค์กรเพื่อสังคม 17 กลุ่ม ของสหประชาชาต....


14 มิถุนายน 2565

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “หน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ต่อประชาชนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และร่วมเสียสละทุ่มเทแรงกายแรงใจช่วยชาติ”

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้จัดงาน อว. ช่วยชาติฝ่าวิกฤต COVID-19 เพื่อแถลงความสำเร็จในการขับเคลื่อนภารกิจในการบริหารสถานการณ์ของประเทศ และขอบคุณสถาบันอุดมศึกษาและหน่....


20 มิถุนายน 2565

มหาวิทยาลัยเปิดศูนย์นวัตกรรมวัคซีนและชีวภัณฑ์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และนิทรรศการ “วัคซีน มก.เพื่อเกษตรกรรมไทย”

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดศูนย์นวัตกรรมวัคซีนและชีวภัณฑ์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนิทรรศการ"วัคซีน มก.เพื่อเกษตรกรรมไทย" ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาว....


22 มิถุนายน 2565

มหาวิทยาลัยจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท ชื่อ “บริษัท เคยูนิเวิร์ส จำกัด”

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ขออนุมัติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยบริษัทร่วมทุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ....


23 มิถุนายน 2565

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เป็นที่ 1 ของประเทศไทยในด้าน Life and Earth Sciences

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการจัดอันดับให้เป็นที่ 1 ของประเทศ ด้าน Life and Earth Sciences โดย CWTS Leiden Ranking 2022
ด้านจำนวนการตีพิมพ์ที่สร้างผลกระทบทางวิทยาศาสตร์ (Sciences Impact) ....


24 มิถุนายน 2565

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดอันดับโลกใน สาขาวิชาด้านเกษตรศาสตร์และป่าไม้ (Agriculture & Forestry)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อยู่ในอันดับที่ 53 ของโลก และอันดับที่ 1 ของประเทศไทย ในสาขาวิชาด้านเกษตรศาสตร์และป่าไม้ (Agriculture & Forestry) โดย QS World University Rankings
....


15 กรกฏาคม 2565

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จทรงปลูกต้นไม้ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ....


2 สิงหาคม 2565

เปิดอาคารโรงงานการผลิตพืชขั้นสูงด้วยแสงเทียม ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดอาคารโรงงานการผลิตพืชขั้นสูงด้วยแสงเทียม และวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ปีที่ 31 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 ณ สถาบันค....


4 สิงหาคม 2565

งานโครงการหลวง 53 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเปิดงานโครงการห....


31 สิงหาคม 2565

ทูลเกล้า ฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทูลเกล้า ฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัต....


31 สิงหาคม 2565

ประกาศผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เฉลิมฉลองครบรอบปีที่ 80

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ เนื่องในงาน “เฉลิมฉลอง 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” แบบมีส่วนร่วม เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ในการดำเนินงาน รวมทั้งจัดทำสินค....


12 กันยายน 2565

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขยับอันดับสูงขึ้นทางด้านสาขาสัตวแพทยศาสตร์ ใน QS World University Rankings ปี 2022

จากการจัดอันดับโลกโดย QS World University Rankings by Subject 2022: Veterinary Science มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อยู่ในอันดับที่ 74 ของโลก และเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทยในสาขาสัตวแพทยศาสตร์
โดย....


24 กันยายน 2565

พิธีเปิดงาน “โครงการ Chef’s table เพื่อโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ส.มก.

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร 2565 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีเปิดงาน “โครงการ Chef’s table เพื่อโรงพ....


17 ตุลาคม 2565

KU signature drink "เกษตรศาสตร์ สุวรรณา"

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีการนำ “KU signature drink "เกษตรศาสตร์ สุวรรณา" เครื่องดื่ม soft drink ในการต้อนรับแขกที่มาเยือน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และใช้ในโอกาสต่างๆ ข....


1 พฤศจิกายน 2565

ปรับเปลี่ยนชื่อหน่วยงานภายในสำนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หน่วยงานภายในสำนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีการปรับเปลี่ยนชื่อและแบ่งหน่วยงาน 9 หน่วยงาน คือ
- กองกลาง เปลี่ยนเป็น กองบริหารกลาง
- กองการเจ้าหน้าที่ เปลี่ยนเป็น กองทรัพยากรมนุษย์

1 พฤศจิกายน 2565

ประกาศจัดตั้ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 มีมติอนุมัติ จัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นับเป็นย่างก้าวที่สำคัญในการรับใช้สังคมและประเทศชาติของมห....


1 พฤศจิกายน 2565

แต่งตั้งรักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์

แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ พลเอก นายแพทย์ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์ เป็นรักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์....


11 พฤศจิกายน 2565

เปิดร้านค้า “THE PREMIUM @ KU KPS (KASETATION)”

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดร้านค้า THE PREMIUM @ KU KPS (KASETATION) เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านนวัตกรรมงานวิจัยพัฒนา การให้บริการวิชาการ ของมหาวิทยาลั....


19 พฤศจิกายน 2565

มหาวิทยาลัยถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่ เจ้าชายมุฮัมมัด บิน ซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อาล ซะอูด สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน Doctor of Phylosophy (Knowledge of the Land for Sustainable Development)....


1 ธันวาคม 2565

100 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ระพี สาคริก

100 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ระพี สาคริก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิระพี - กัลยา สาคริก ได้จัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ของศาสตราจารย์ระพี สาคริก ประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ ทั้งกา....


13 ธันวาคม 2565

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อันดับ 1 มหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งประเทศไทย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครองแชมป์อันดับ 1 มหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งประเทศไทย สองปีซ้อน และเป็นอันดับ 40 ของโลก อันดับที่ 5 ของเอเซีย คะแนนรวม 8650 คะแนน จากการประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโล....


17 ธันวาคม 2565

การปะชุมวิชาการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565

วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงาน“การประชุมวิชาการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประจำปี 2565” ในหัวข้อ “บทบาทของม....


18 ธันวาคม 2565

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

วันที่ 18 ธันวาคม 2565 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/....


20 ธันวาคม 2565

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ บร....


28 ธันวาคม 2565

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิธีสวดมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิธีสวดมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราช....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University