กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2509

1 มีนาคม 2509

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถือกำเนิดมาจากโรงเรียนช่างชลประทาน สังกัดกรมชลประทาน กระทรวงเกษตราธิการ ซึ่งได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2481 โดยระยะแรกเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรช่างชล....


9 มีนาคม 2509

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันพุธที่ 21มิถุนายน พ.ศ. 2504 โดยมีชื่อว่า "คณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์" เพื่อจัดการเรียนการสอนทั้งด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์และภาษา ให้น....


10 ตุลาคม 2509

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีฐานะเป็นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การเรียนการสอนในระดับบัณฑิตวิทยาลัยเริ่มในปี พ.ศ. 2499 เป็นปริญญาโททางด้านกสิกรรมและสัตวบาล ต่อมาในวันที่ 10 ตุลาค....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University