กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2509

1 มีนาคม 2509

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถือกำเนิดมาจากโรงเรียนช่างชลประทาน สังกัดกรมชลประทาน กระทรวงเกษตราธิการ ซึ่งได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2481 โดยระยะแรกเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรช่างชลประทาน (2 ปี) เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2494เปลี่ยน ชื่อเป็น “โรงเรียนการชลประทาน” และในปี 2497 ได้ยกฐานะเป็นคณะวิศวกรรมชลประทาน เครือของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตร ช่างชลประทานบันฑิต (5 ปี) ต่อมาในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2509 เปลี่ยน เป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และในปี 2513 ได้มีการย้ายคณะฯ จากกรมชลประทาน ปากเกร็ด มาอยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดย มล.ชูชาติ กำภู เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนช่างชลประทาน คนแรก และเมื่อมีการเปลี่ยนชื่อมาเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงได้มีการแต่งตั้ง นายสันทิศ วีรเธียร เป็นคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถอ่านได้จาก https://www.eng.ku.ac.th/secretarial/?page_id=3039....


9 มีนาคม 2509

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันพุธที่ 21มิถุนายน พ.ศ. 2504 โดยมีชื่อว่า "คณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์" เพื่อจัดการเรียนการสอนทั้งด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์และภาษา ให้นิสิตในคณะวิชาต่าง ๆ ต่อมามีประกาศตามความในพระราชกฤษฎีกาจัดแบ่งคณะวิชาในมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2509 โดยถือเอา วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2509 วันถัดจากประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษา เป็นวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ โดยมีคณบดีคนแรกคือ ศาสตราจารย์ ดร.ทวี ญาณสุคนธ์ ในปี พ.ศ. 2517 มีการจัดตั้งคณะสังคมศาสตร์ จึงได้โอนภาควิชาสังคมฯ ไปสังกัดคณะสังคมศาสตร์ และในปี พ.ศ. 2524 ภาควิชาภาษาไทยได้โอนไปสังกัดคณะมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ จึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2524 รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.sci.ku.ac.th/web2019/about-us/history-of-the-faculty/....


10 ตุลาคม 2509

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีฐานะเป็นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การเรียนการสอนในระดับบัณฑิตวิทยาลัยเริ่มในปี พ.ศ. 2499 เป็นปริญญาโททางด้านกสิกรรมและสัตวบาล ต่อมาในวันที่ 10 ตุลาคม 2509 มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ณ นคร เป็นรักษาการในตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ถือเป็นการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ ต่อมาเปิดหลักสูตรมหาบัณฑิตเพิ่มอีก 2 หลักสูตร คือ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสาขาพัฒนาเศรษฐกิจ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2520 ได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต ในสาขาปฐพีวิทยาขึ้นเป็นหลักสูตรแรกจนพัฒนาและเจริญก้าวหน้ามาจนถึงในปัจจุบัน รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ https://www.grad.ku.ac.th/เกี่ยวกับ-บว/บัณฑิตวิทยาลัย....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University