กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2495

28 มีนาคม 2495

พลเรือโท หลวงสุนาวินวิวัฒ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 13

พลเรือโท หลวงสุนาวินวิวัฒ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 13
( 28 มีนาคม 2495 – 11 ธันวาคม 2495)

พลเรือโท หลวงสุนาวินวิวัฒ นามเดิม เหลียง สุนาวิน เกิดเมื่อ พ.ศ. 2437 จบก....


29 มีนาคม 2495

กีฬาประเพณีชาวเรือ-ชาวไร่ เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก

ประเพณีชาวเรือ-ชาวไร่ เกิดขึ้นครั้งแรกในปีพ.ศ.2495 เป็นการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอล โดย "ชาวไร่" คือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไปเยือนถิ่นรักบี้"ชาวเรือ" ที่โรงเรียนนายเรือ ปากน้ำ เพื่อให้นักรักบี้ทั้ง....


1 ตุลาคม 2495

เคยู แบนด์ วงดนตรีสากลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เคยูแบนด์ ก่อตั้งโดย หม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ (ฐานันดรศักดิ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริในขณะนั้น) ผู้ได้ทรงรวบรวมนักดนตรีในรั้วเกษตรฯ ขึ้นมาเพื่อออกแสดงใน งานตัด....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University