กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2537

15 กุมภาพันธ์ 2537

คณบดีคนแรกของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ปริทรรศน์(กรึก) นฤทุม เป็นคณบดีคนแรกของคณะศิลปาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 – วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2538....


1 มีนาคม 2537

สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2537 ในคราวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีนโยบายปรับเปลี่ยนการบริหารงานและ รูปแบบการดำเนินงานของ "วิทยาลัยชุมชนศรีราชา" ให้เป็น "โครงการจัดตั้งวิทยา เขตศรีราชา" เพื่อทำหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารธุรการและสนับสนุนการเรียนการสอน โครงการจัดตั้งวิทยาเขตศรีราชาประกอบด้วยหน่วยงานภายใน 5 หน่วยงาน ได้แก่ โครงการจัดตั้งคณะวิทยาการจัดการ โครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการจัดตั้งคณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม โครงการจัดตั้งสำนักบริการวิทยาการ และโครงการจัดตั้งสำนักงานวิทยาเขต ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2542 ของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2542 ได้มีมติอนุมัติกำหนดฐานะจาก "โครงการจัดตั้งวิทยาเขตศรีราชา" เป็น "วิทยาเขตศรีราชา" ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องการกำหนดเขตการ ศึกษาเป็นวิทยาเขต ประกาศ ณ วันที่ 16 เมษายน 2542 ต่อมาในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 12/2542 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2542 ได้อนุมัติให้มีการแบ่งโครงสร้างในวิทยาเขต ประกอบด้วย 5 หน่วยงานหลัก ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สำนักบริการวิทยาการ และสำนักงานวิทยาเขต ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2542 โดยสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา ประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร ฝ่ายการศึกษา ฝ่ายกิจการนิสิต และฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ เนื่องจากสำนักงานวิทยาเขต มีภาระงานและขอบเขตของงานที่รับผิดชอบมากขึ้น เพื่อเป็นการรองรับภาระงานในปัจจุบันและการขยายตัวในอนาคต และมีหน่วยงานรับผิดชอบที่ชัดเจน ตลอดจนเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและความคล่องตัวในการดำเนินงานในระดับสำนักงานวิทยาเขตโดยรวม จึงได้เสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานวิทยาเขตได้อนุมัติและในคราวประชุม สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4/2549 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2549 จึงอนุมัติให้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการแบ่งโครงสร้างภายในสำนักงานวิทยาเขตใหม่ แบ่งเป็น 5 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายการศึกษา ฝ่ายกิจการนิสิต ฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ ฝ่ายทรัพย์สินและ สิทธิประโยชน์....


21 มิถุนายน 2537

รองศาสตราจารย์พันธ์ ช. พหลโยธิน

รองศาสตราจารย์พันธ์ ช. พหลโยธิน รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน คนที่ 9 ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2537 – วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2539....


16 ธันวาคม 2537

งานโคเนื้อแห่งชาติ ครั้งที่ 4

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานโคเนื้อแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ณ ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2537....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University