กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2537

15 กุมภาพันธ์ 2537

คณบดีคนแรกของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ปริทรรศน์(กรึก) นฤทุม เป็นคณบดีคนแรกของคณะศิลปาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 – วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2538....


1 มีนาคม 2537

สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2537 ในคราวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีนโยบายปรับเปลี่ยนการบริหารงานและ รูปแบบการดำเนินงานของ "วิทยาลัยชุมชนศรีราชา" ให้เป็น "โครงการจัดตั้ง....


21 มิถุนายน 2537

รองศาสตราจารย์พันธ์ ช. พหลโยธิน

รองศาสตราจารย์พันธ์ ช. พหลโยธิน รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน คนที่ 9 ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2537 – วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2539....


16 ธันวาคม 2537

งานโคเนื้อแห่งชาติ ครั้งที่ 4

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานโคเนื้อแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ณ ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เมื่อว....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University