กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2550

22 สิงหาคม 2550

คณบดีคนแรกของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพร ศคิมณฑลกุล เป็นคณบดีคนแรกของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2549 – วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2553....


30 มกราคม 2550

ผู้อำนวยการคนแรกของสถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน

ดร.รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล เป็นผู้อำนวยการคนแรกของสถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2554....


16 กุมภาพันธ์ 2550

รองศาสตราจารย์ วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 14

รองศาสตราจารย์ วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 14 วาระที่ 1 (16 กุมภาพันธ์. 2550 –15 กุมภาพันธ์ 2554) วาระที่ 2 (16 กุมภาพันธ์. 2554 - 15 กุมภาพันธ์ 2558) รองศาสตราจารย์วุฒิชัย กปิลกาญจน์ เกิดเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2495 ประวัติการศึกษา จบการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเครื่องกล) เมื่อปี พ.ศ. 2517 และไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่ Fairleigh Dickinson University, ประเทศสหรัฐอเมริกา ในสาขา วิศวกรรมเครื่องกล และในปี พ.ศ. 2520 กลับมารับราชการภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำแหน่งหน้าที่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คนที่ 14 และ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 2557.... รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://archives.lib.ku.ac.th/chan_page1.php?id=14....


22 กุมภาพันธ์ 2550

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พระราชดำเนินเปิดอุทยานองค์ความรู้ นิธิปัญญา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พระราชดำเนินเปิดอุทยานองค์ความรู้ นิธิปัญญา ทอดพระเนตรนิทรรศการภายในอาคาร และเสด็จฯ พระราชดำเนินที่อุทยานธรรมชาติวิทยาป่าเต็งรังเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550....


2 มีนาคม 2550

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ฮงประยูร รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสนคนที่ 12

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ฮงประยูร รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน คนที่ 12 ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2550 – วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554....


20 มีนาคม 2550

รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ สุริยวนากุล รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร คนที่ 5

รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ สุริยวนากุล รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร คนที่ 5 วาระที่ 1 (20 มีนาคม 2550 – 19 มีนาคม 2552) วาระที่ 2 (20 มีนาคม 2552 – 28 กุมภาพันธ์ 2554) วาระที่ 3 (1 มีนาคม 2554 – 28 กุมภาพันธ์ 2556) วาระที่ 4 (1 มีนาคม 2556 – ปัจจุบัน)....


15 สิงหาคม 2550

วันคล้ายวันสถาปนาปีที่ 11 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

วันคล้ายวันสถาปนาปีที่ 11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (15 สิงหาคม พ.ศ. 2549-15 สิงหาคม พ.ศ. 2550)....


27 สิงหาคม 2550

รองศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ ชัยกุล รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา

รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา (วาระที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2550 – 19 มีนาคม 2552) (วาระที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2552 – 20 มีนาคม 2554) (วาระที่ 3 ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2554 – 30 กันยายน 2556)....


28 พฤศจิกายน 2550

งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 3

งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 - 2 ธันวาคม พ.ศ. 2550....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University