กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2555

18 มกราคม 2555

หอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับมอบหอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา จาก นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555 ณ บริเวณหอประชุม มก. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์....


10 มิถุนายน 2555

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเข้าศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเข้าศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสัตวแพทยศาสตร์ ในปีการศึกษา 2555....


30 กรกฏาคม 2555

คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เริ่มมาจากวิทยาลัยสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยาลัยในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2543 ภายหลังจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีนโยบายในการรวมภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ และวิทยาลัยสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกันและจัดตั้งเป็น คณะสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพียงหน่วยงานเดียว และเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 จึงให้จัดตั้ง คณะสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานระดับคณะ ในสังกัดมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์อย่างเป็นทางการ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ http://www.envi.ku.ac.th/....


15 สิงหาคม 2555

วันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาปีที่ 16

วันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาปีที่ 16 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (15 สิงหาคม พ.ศ. 2554-15 สิงหาคม พ.ศ. 2555) และในวันดังกล่าวได้มีกิจกรรมสำคัญดังนี้ พิธีเปิดอนุสรณ์สนามบินเชียงเครือ, พิธีมอบยานยนต์แห่งความสำเร็จ, พิธีมอบโฉนดที่ดิน 2364 พื้นที่พอเพียง, การประชุมเครือข่ายจดหมายเหตุ 4 วิทยาเขต....


30 สิงหาคม 2555

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านหนองสนม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านหนองสนม เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2555....


28 พฤศจิกายน 2555

งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 7

งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 - 2 ธันวาคม พ.ศ. 2555....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University