กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2555

18 มกราคม 2555

หอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับมอบหอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา จาก นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555 ณ บริเวณหอประชุม มก. มหาวิทยาลัยเกษตร....


10 มิถุนายน 2555

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเข้าศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเข้าศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสัตวแพทยศาสตร์ ใ....


30 กรกฏาคม 2555

คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เริ่มมาจากวิทยาลัยสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยาลัยในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2543 ภายหลังจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีนโยบายในการรวมภาคว....


15 สิงหาคม 2555

วันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาปีที่ 16

วันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาปีที่ 16 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (15 สิงหาคม พ.ศ. 2554-15 สิงหาคม พ.ศ. 2555) และในวันดังกล่าวได้มีกิจกรรมสำคัญดังนี้ พิธีเปิดอนุสรณ์....


30 สิงหาคม 2555

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านหนองสนม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านหนองสนม เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2555....


28 พฤศจิกายน 2555

งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 7

งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 - 2 ธันวาคม พ.ศ. 2555....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University