กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2538

2 กุมภาพันธ์ 2538

พิธีเปิดอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ (สามเสือเกษตร)

อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้บุกเบิกและวางรากฐานการเกษตรและการศึกษาด้านการเกษตรของประเทศไทยและของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือ หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ (สุวรรณ (ทองดี) เรศานนท์) พร....


19 เมษายน 2538

สำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำหน้าที่รับผิดชอบทางการกีฬาโดยตรง พัฒนาการมาจากการยกระดับงานกีฬาซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกองกิจการนิสิต โดยรวมอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ และสระจุฬาภรณวลัยลักษ....


17 สิงหาคม 2538

พระพิรุณทรงนาค สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พระพิรุณทรงนาคเป็นสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประดิษฐานอยู่ ณ บริเวณหน้าอาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ เมื่อ พ.ศ. 2538 และได้มีการปรับปรุงฐานที่ตั้งพระพิรุณทรงนาคให้สูงขึ้นจากเดิมประมาณ 1.35 เมตร....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University