กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2538

2 กุมภาพันธ์ 2538

พิธีเปิดอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ (สามเสือเกษตร)

อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้บุกเบิกและวางรากฐานการเกษตรและการศึกษาด้านการเกษตรของประเทศไทยและของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือ หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ (สุวรรณ (ทองดี) เรศานนท์) พระช่วงเกษตรศิลปการ (ช่วง โลจายะ) และ ศาสตราจารย์(พิเศษ) อินทรี จันทรสถิตย์ (หลวงอิงคศรีกสิการ (เอี้ยง จันทรสถิตย์)) ทั้งสามท่านมีฉายาว่า "สามเสือแห่งเกษตร" อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ อยู่บริเวณหน้าสถาบันเกษตราธิการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่เดิมมีเพียงอนุสาวรีย์ "หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ" เพียงท่านเดียวก่อน ที่ได้จัดสร้างและทำพิธีเปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2511 อันเป็นวันครบรอบ 25 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต่อมาในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครบรอบการสถาปนา 50 ปี ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536 ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณาจารย์ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เป็นต้น ได้พิจารณาเห็นสมควรให้จัดสร้างอนุสาวรีย์ของบูรพาจารย์อีก 2 ท่าน คือ พระช่วงเกษตรศิลปการ และศาสตราจารย์(พิเศษ) อินทรี จันทรสถิตย์ ในบริเวณเดียวกับอนุสาวรีย์หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ โดยปรับปรุงให้เป็นอนุสาวรีย์ของสามท่านอยู่เรียงเคียงกัน และประกอบพิธีเปิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538....


19 เมษายน 2538

สำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำหน้าที่รับผิดชอบทางการกีฬาโดยตรง พัฒนาการมาจากการยกระดับงานกีฬาซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกองกิจการนิสิต โดยรวมอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ และสระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ให้มาอยู่ภายใต้โครงการนี้ โดยในปี พ.ศ. 2538 ได้ผ่านความเห็นชอบในที่ประชุมคณบดี ให้เป็นโครงการจัดตั้งสำนักการกีฬา ซึ่งเป็นหน่วยงานในระดับสำนัก และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ประกาศจัดตั้งโครงการจัดตั้งสำนักการกีฬาขึ้นตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2538 เป็นต้นไป และเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดตั้งสำนักการกีฬา ขึ้นเป็นหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี และเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2546 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้อนุมัติปรับโอนภารกิจและความรับผิดชอบสระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ มาอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักการกีฬา หลังจากนั้นศูนย์ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพได้รับการอนุมัติจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2547....


17 สิงหาคม 2538

พระพิรุณทรงนาค สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พระพิรุณทรงนาคเป็นสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประดิษฐานอยู่ ณ บริเวณหน้าอาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ เมื่อ พ.ศ. 2538 และได้มีการปรับปรุงฐานที่ตั้งพระพิรุณทรงนาคให้สูงขึ้นจากเดิมประมาณ 1.35 เมตร พร้อมกับยกระดับขอบบ่อน้ำพุกลางให้สูงขึ้นอีก 1.20 เมตร เพื่อให้มีความสง่างามและความโดดเด่นยิ่งขึ้น โดยใช้งบประมาณเงินรายได้จากส่วนกลางเป็นจำนวนเงิน 2,720,000 บาทถ้วน และมีการประกอบพิธีสักการะองค์พระพิรุณ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 และมหาวิทยาลัยจัดพิธีบวงสรวงพระพิรุณทรงนาคองค์ใหม่ ประดิษฐานไว้ที่กลางสระน้ำ หน้าหอประชุม มก. เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University