กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2534

29 กรกฏาคม 2534

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เริ่มต้นเมื่อปี พ.ศ. 2529 เพื่อทำหน้าที่ค้นคว้าวิจัยด้านการพัฒนาเทคโนโลยีในการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ให้เน้นผลิตภัณฑ์มู....


30 กันยายน 2534

ผู้อำนวยการคนแรกของสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ

ศาสตราจารย์(เกียรติคุณ)ด็อกเตอร์จรัญ จันทลักขณา เป็นผู้อำนวยการคนแรกของสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2534 – วันที....


30 กันยายน 2534

สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์

ปี พ.ศ. 2532 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนโยบายที่จะรวมศูนย์วิจัยต่าง ๆ ในสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สวพ.มก.) ที่มีภารกิจและเป้าหมายที่คล้ายคลึงกันไว้เป็นกลุ่มเดียวกัน โดย....


1 ตุลาคม 2534

สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาด้านพืชศาสตร์

สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการวิจัยและให้บริการแก่สังคมด้านพืชศาสตร์ โดยการรวมเอาสถานีวิจัยและศูนย์วิจัย ที่ดำเนินงานในแนวทางเดียวกันเข้าด้วยกั....


16 ธันวาคม 2534

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เริ่มมาจากโรงเรียนสัตวแพทย์ กรมปศุสัตว์ จนกระทั่ง วันที่ 16 ธันวาคม 2534 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีมติรับโรงเรียนสัตวแพทย์ กรมปศุสัตว์ เข้าเป็นสถาบั....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University