กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2534

29 กรกฏาคม 2534

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เริ่มต้นเมื่อปี พ.ศ. 2529 เพื่อทำหน้าที่ค้นคว้าวิจัยด้านการพัฒนาเทคโนโลยีในการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ให้เน้นผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2534 ตามประกาศของทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง “การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 108 ตอนที่ 137 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2534 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมีชื่อเรียกอย่างย่อๆว่า“สถาบันผลิตผลเกษตรฯ” และชื่อภาษาอังกฤษว่า “Kasetsart Agricultural and Agro-Industrial Product Improvement Institute” หรือ KAPI โดยมี ศ.ดร.ธีระ สูตะบุตร ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเป็นคนแรก รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ http://kapi.ku.ac.th/history....


30 กันยายน 2534

ผู้อำนวยการคนแรกของสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ

ศาสตราจารย์(เกียรติคุณ)ด็อกเตอร์จรัญ จันทลักขณา เป็นผู้อำนวยการคนแรกของสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2534 – วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2539....


30 กันยายน 2534

สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์

ปี พ.ศ. 2532 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนโยบายที่จะรวมศูนย์วิจัยต่าง ๆ ในสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สวพ.มก.) ที่มีภารกิจและเป้าหมายที่คล้ายคลึงกันไว้เป็นกลุ่มเดียวกัน โดยในขั้นแรกได้แบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มศูนย์วิจัยด้านพืช กับกลุ่มศูนย์วิจัยด้านสัตว์ โดยให้กลุ่มวิจัยด้านพืชใช้ชื่อว่า สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและการพัฒนาด้านพืชศาสตร์ ส่วนกลุ่มศูนย์วิจัยด้านสัตว์ ใช้ชื่อว่า สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ ซึ่งเป็นชื่อของคุณหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ ซึ่งท่านทำงานทางด้านสัตว์มาตั้งชื่อ จึงเป็นที่มาของชื่อสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ ส่วนสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบเกษตรในเขตวิกฤตนั้นเกิดเพิ่มขึ้นเป็นสถาบันที่สามในช่วงเวลาต่อมา รวมเป็นโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัย 3 โครงการจนถึงปัจจุบัน สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2534 มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและประเทศในอนาคต โดยมีหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินงานรวม 7 ศูนย์ และ 1 สถานี คือ ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว์ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตนม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์ปีก ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตผลจากสัตว์ และ สถานีวิจัยทับกวาง จังหวัดสระบุรี....


1 ตุลาคม 2534

สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาด้านพืชศาสตร์

สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการวิจัยและให้บริการแก่สังคมด้านพืชศาสตร์ โดยการรวมเอาสถานีวิจัยและศูนย์วิจัย ที่ดำเนินงานในแนวทางเดียวกันเข้าด้วยกัน เพื่อความสะดวกในการพัฒนาการศึกษาและให้สอดคล้องกับการแบ่งส่วนราชการ ของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 7....


16 ธันวาคม 2534

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เริ่มมาจากโรงเรียนสัตวแพทย์ กรมปศุสัตว์ จนกระทั่ง วันที่ 16 ธันวาคม 2534 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีมติรับโรงเรียนสัตวแพทย์ กรมปศุสัตว์ เข้าเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยให้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นระดับปริญญาตรี สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์หรือวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ ตามความเหมาะสม โดยจัดหาหลักสูตรร่วมกันระหว่างกรมปศุสัตว์และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (คณะจึงถือว่าวันนี้เป็นวันสถาปนาคณะเทคนิคการสัตวแพทย์)จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2538 กรมปศุสัตว์ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนสัตวแพทย์ เป็นวิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์ และในปี พ.ศ. 2542 กรมปศุสัตว์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ลงนาม “ข้อตกลงการโอน การบริหารงานของวิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์ กรมปศุสัตว์ ให้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” และมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการในการพัฒนาต่อจนได้มีการประกาศจัดตั้ง คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ขึ้น เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2549 โดยมีคณบดีคนแรกคือ รศ.น.สพ.ดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จาก http://www.vettech.ku.ac.th/index.php....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University