กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2506

29 กันยายน 2506

วันทรงดนตรีและปลูกต้นนนทรี

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2506 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จฯ มาทรงดนตรี และปลูกต้นนนทรี เป็นครั้งแรก โดยทรงปลูกต้นนนทรี (ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย) จำนวน 9 ต้น ที่ข้างสระน้ำหน้าหอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สมัยที่ ศาสตราจารย์พิเศษ อินทรี จันทรสถิตย์ ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ในคราวเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณร่วมการแสดงดนตรีที่หอประชุมเป็นครั้งแรกเช่นเดียวกัน อันนำมาสู่การเสด็จ “เยี่ยมต้นนนทรี” ที่ทรงปลูก และ “ทรงดนตรี” สืบเนื่องกันมาทั้งสิ้น 9 ครั้งด้วยกัน รายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับกับต้นนนทรี และประวัติการเสด็จมาทรงดนตรีและทรงปลูกต้นนนทรี ประวัติการเสด็จมาทรงดนตรีและเยี่ยมต้นนนทรี https://archives.lib.ku.ac.th/symbol.php?id=6 ที่มาของต้นนนทรีต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย https://archives.lib.ku.ac.th/symbol.php?id=5....


9 ธันวาคม 2506

จอมพลถนอม กิตติขจร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 18

จอมพลถนอม กิตติขจร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 18 (9 ธันวาคม 2506 - 29 สิงหาคม 2515) เกิดวันที่ 11 สิงหาคม 2454 ที่บ้านหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก เป็นบุตรชายคนโตของหลวงโสภิตบรรณลักษณ์ ระหว่าง พ.ศ. 2459 - 2562 เรียนที่โรงเรียนวัดโคกพลู จังหวัดตาก แล้วเข้าศึกษาในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ ตามหลักสูตรเก่า ระหว่าง พ.ศ. 2463-2472 หลังจากจบการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ แล้วก็เริ่มรับราชการเป็นนายทหารแห่งกองทัพบก ระหว่างรับราชการได้ศึกษาต่อในโรงเรียนแผนที่ทหาร และโรงเรียนทหารราบ กองทัพบก และเมื่อ พ.ศ. 2498 ได้เข้าศึกษาในวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร กระทรวงกลาโหม เป็นนักศึกษารุ่นแรก พ.ศ. 2506 ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการทหารบก..... รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://archives.lib.ku.ac.th/pre1.php?id=18....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University