กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2525

8 มิถุนายน 2525

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก ปรีชานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 9

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก ปรีชานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 9
(8 มิถุนายน 2525- 7 มิถุนายน 2529)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จงรัก ปรีชานนท์ อธิการบดี ผู้ใช้คุณธร....


8 กรกฏาคม 2525

ศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ ศรีวัฒนพงศ์

ศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ ศรีวัฒนพงศ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน คนที่ 4 ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2525 – วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2527....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University