กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2525

8 มิถุนายน 2525

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก ปรีชานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 9

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก ปรีชานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 9 (8 มิถุนายน 2525- 7 มิถุนายน 2529) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จงรัก ปรีชานนท์ อธิการบดี ผู้ใช้คุณธรรมนำทางชีวิต เกิดเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2475 ที่ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นบุตรขุนวิเศษดรุณกิจ (เรือง) และนางทองเจือ ปรีชานนท์ เนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จงรัก ปรีชานนท์ ต้องตามบิดาซึ่งย้ายไปรับราชการในจังหวัดต่างๆ ทำให้มีโอกาสเรียนหลายแห่ง ทั้งระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ... สรุปย่อๆ คือ พ.ศ. 2485-2488 โรงเรียนประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้นมัธยมปีที่ 4 พ.ศ. 2488-2490โรงเรียนประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้นมัธยมปีที่ 6 พ.ศ. 2490-2492 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เตรียมอุดมศึกษา พ.ศ. 2492-2495 วิทยาลัยวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับอนุปริญญาวิชาวนศาสตร์ พ.ศ. 2498-2500 College of Forestry University of the Philippines at Los Banos ปริญญาตรีในวิชาวนศาสตร์ พ.ศ. 2501-2503 School of Forestry, Oregon State College ปริญญาโท (Master of Science of Forest Product) พ.ศ. 2505-2509 State University of New York, College of Forestry, Syracuse University, USA. ได้รับปริญญา Ph.D. ทาง Wood Physics ด้วยทุนRockefeller Foundation พ.ศ. 2526-2527 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 26... รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://archives.lib.ku.ac.th/chan_page1.php?id=9....


8 กรกฏาคม 2525

ศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ ศรีวัฒนพงศ์

ศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ ศรีวัฒนพงศ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน คนที่ 4 ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2525 – วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2527....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University