กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2533

18 มิถุนายน 2533

รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ โอสถสภา

รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ โอสถสภา รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน คนที่ 7 ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2533 - วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2535....


27 สิงหาคม 2533

รองศาสตราจารย์ดร. วิชาญ ภู่พัฒน์

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาเขตศรีราชา

(ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2533 – 28 มิถุนายน 2535)....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University