กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2521

2 ตุลาคม 2521

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เริ่มต้นมาจากคณะกรรมการวิจัย ของมหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2509 เพื่อทำหน้าที่วางนโยบาย ส่งเสริม แนะนำ และประสานงานวิจัย หลังจากนั้นได้มีการริเริ่มโครงก....


24 พฤศจิกายน 2521

สระจุฬาภรณวลัยลักษณ์

สระว่ายน้ำจุฬาภรณวลักลักษณ์ ได้มีพิธีเปิดขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2521 โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ เสด็จมาทางเปิด....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University