กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2540

18 กรกฏาคม 2540

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

การจัดตั้งคณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีเจตนารมณ์ในการมุ่งผลิตกำลังคน และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดการด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับและสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ช....


4 กรกฏาคม 2540

อาคารบริหาร (อาคาร 1)

อาคารบริหารเป็นอาคารหลังแรกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อั....


1 สิงหาคม 2540

อาคารเรียนรวม (อาคาร 2)

อาคารเรียนรวมเป็นอาคารหลังที่สอง สูง 3 ชั้น พื้นที่ 6,375.62 ตารางเมตร งบประมาณก่อสร้าง 62,674,000.00 บาท เริ่มก่อสร้างวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2540 ก่อสร้างแล้วเสร็จวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 เพื่....


15 สิงหาคม 2540

วันคล้ายวันสถาปนาปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

วันคล้ายวันสถาปนาปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (15 สิงหาคม พ.ศ. 2539-15 สิงหาคม พ.ศ. 2540)....


28 พฤศจิกายน 2540

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จฯ วางศิลาฤกษ์อาคารบริหาร (อาคาร 1)

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จฯ ....


10 ธันวาคม 2540

งานเกษตรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2541

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานเกษตรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2541 และทรงเปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สวนแสนปาล์....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University