กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2540

18 กรกฏาคม 2540

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

การจัดตั้งคณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีเจตนารมณ์ในการมุ่งผลิตกำลังคน และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดการด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับและสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก นอกจากนี้ยังเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจและการให้บริการทางวิชาการ พร้อมทั้งสนับสนุนการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้เริ่มเปิดรับนิสิตครั้งแรกในปีการศึกษา 2540 การดำเนินงานที่ผ่านมาประกอบด้วย ปี พ.ศ. 2540 เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ. 2541 เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. 2549 เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ปี พ.ศ. 2550 เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศภาคปกติและภาคพิเศษ ปี พ.ศ. 2555 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 10/2554 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2554 อนุมัติให้คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เปลี่ยนชื่อเป็น “คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา” ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2555 และปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน ใหม่ ประกอบด้วย 1. สำนักงานเลขานุการ 2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา 4. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ. 2556 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี เพิ่มเติมจำนวน 3 สาขาวิชา ประกอบด้วยเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี จำนวน 3 สาขาวิชา ประกอบด้วย 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเคมี ปี พ.ศ.2557 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ.2557อนุมัติให้คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา บรรจุหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติไว้ในแผนแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2555 – 2559 ซึ่งจะทำการเปิดสอนในปีการศึกษา 2557 ภาคปลาย....


4 กรกฏาคม 2540

อาคารบริหาร (อาคาร 1)

อาคารบริหารเป็นอาคารหลังแรกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์เป็นประธานประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ ในวันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 เวลา 14.30 น. อาคารบริหารเป็นอาคารสูง 4 ชั้น พื้นที่ 5,265 ตารางเมตร งบประมาณการก่อสร้าง 55,900,000.00 บาท เริ่มก่อสร้างวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 ก่อสร้างแล้วเสร็จวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 ซึ่งขณะนั้นมีอาคารสำนักงานเพียงอาคารเดียว จึงกำหนดพื้นที่ใช้สอย ดังนี้ ชั้นที่ 1 เป็นห้องแสดงประวัติความเป็นมาของการจัดตั้งวิทยาเขตฯ ห้องบรรยายสรุปแก่ผู้ที่มาเยี่ยมชมวิทยาเขต ห้องงานกิจการนิสิต งานบุคคล งานธุรการ งานประสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ชั้นที่ 2 เป็นสำนักงานของวิทยาเขต มีห้องทำงานฝ่ายบริหารและธุรการ และห้องประชุม 3 ห้องได้แก่ ห้องพระพิรุณ ห้องนนทรี และห้องอินทนิลน้ำ สามารถถ่ายทอดการประชุมผ่านระบบทางไกลไปยังวิทยาเขตต่างๆ ได้ด้วย ชั้นที่ 3 เป็นสำนักงานผู้บริหารวิทยาเขต ซึ่งประกอบด้วย รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดีทั้ง 3 คณะ และผู้อำนวยการอีก 2 สำนัก ชั้นที่ 4 เป็นห้องเรียนระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของวิทยาเขต และยังมีห้องประชุมสัมมนาเฟื่องฟ้า ขนาด 100 ที่นั่งอีก 1 ห้อง ปัจจุบันได้มีการสร้างอาคารเพิ่มขึ้นและปรับโครงสร้างหน่วยงาน จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ใช้สอยไปจากเดิม....


1 สิงหาคม 2540

อาคารเรียนรวม (อาคาร 2)

อาคารเรียนรวมเป็นอาคารหลังที่สอง สูง 3 ชั้น พื้นที่ 6,375.62 ตารางเมตร งบประมาณก่อสร้าง 62,674,000.00 บาท เริ่มก่อสร้างวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2540 ก่อสร้างแล้วเสร็จวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 เพื่อให้มีความเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย วิทยาเขตฯ จึงใช้รูปแบบอาคารเรียนรวมเช่นเดียวกับอาคารเรียนรวมที่วิทยาเขตบางเขน โดยเปิดใช้เพื่อการเรียนการสอนในปี พ.ศ. 2543 และได้ปรับพื้นที่ชั้นล่างให้เป็นร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ ร้านจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน ธนาคาร และไปรษณีย์ รวมไปถึงใช้เป็นพื้นที่ในการสันทนาการ การรับน้องใหม่ การทำบุญตามวาระต่างๆของนิสิต ชั้น 2 เป็นห้องเรียนขนาด 100 ที่นั่ง 4 ห้อง ห้องขนาด 200 ที่นั่ง 2 ห้อง ชั้น 3 เป็นห้องเรียนขนาด 300 ที่นั่ง 4 ห้อง....


15 สิงหาคม 2540

วันคล้ายวันสถาปนาปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

วันคล้ายวันสถาปนาปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (15 สิงหาคม พ.ศ. 2539-15 สิงหาคม พ.ศ. 2540)....


28 พฤศจิกายน 2540

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จฯ วางศิลาฤกษ์อาคารบริหาร (อาคาร 1)

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จฯ วางศิลาฤกษ์อาคารบริหาร (อาคาร 1) ซึ่งเป็นอาคารหลังแรกของวิทยาเขตฯ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540....


10 ธันวาคม 2540

งานเกษตรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2541

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานเกษตรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2541 และทรงเปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สวนแสนปาล์ม ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เมื่อวันพุธที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2540....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University