กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2501

19 เมษายน 2501

ศาสตราจารย์พิเศษอินทรี จันทรสถิตย์ (หลวงอิงคศรีกสิการ) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 4

ศาสตราจารย์พิเศษอินทรี จันทรสถิตย์ (หลวงอิงคศรีกสิการ) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 4 วาระที่ 1 (15 เมษยน 2501 –1 สิงหาคม 2508) วาระที่ 2 ( 21 พฤศจิกายน 2510 - 30 เมษายน 2512)....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University