กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2513

21 สิงหาคม 2513

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2502 โดยเป็นหน่วยงานภายใน (สำนักส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร) ขึ้นมารับผิดชอบงานด้านการเผยแพร่ข้อมูลทางด้านการเกษตร และในวันที่ 10 สิงหาคม 2504 ได้เริ่มมีการจัดตั้งสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขึ้น จนกระทั่งวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2513 จึงมีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี จัดตั้งสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ขึ้นอย่างเป็นทางการ เพื่อทำหน้าที่ให้บริการวิชาการแก่สังคมและเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนในหลายรูปแบบต่างๆ โดยมี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมคนแรก คือ รองศาสตราจารย์พร สุวรรณวาจกกสิกิจ โดยดูแลทั้งสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมและ สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ http://eto.ku.ac.th/home.php#about....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University