ระบบข้อมูลเกียรติยศบุคลากร
ปี 2563
profile card

ศาสตราจารย์ ดร. อรอนงค์ นัยวิกุล

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร. อรอนงค์ นัยวิกุล ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีมติแต่งตั้งให้เป็น “ศาสตราจารย์เกียรติคุณ” โดยอาจารย์จะเข......ปี 2562
profile card

รศ. ดร.ธงไทย วิฑูรย์

รศ. ดร.ธงไทย วิฑูรย์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติแก่วุฒิเมธีวิจัย สกว. นักวิจัยรุ่นกลางและนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีผลงานวิจัยจากโครงการที่ได้......ปี 2561
profile card

ผศ.ดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข

ผศ.ดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัล นักวิจัยรุ่นใหม่ 2018 TRF-OHEC-Scopus Young Researcher Awards เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่นักวิจัยรุ่นใหม่......


profile card

ศ.ดร.สาวิตรี ลิ่มทอง

ศ.ดร.สาวิตรี ลิ่มทอง จุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลเมธีวิจัยอาวุโส สกว เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561......


profile card

ดร.ศรัณย์ พรหมสาย

ดร.ศรัณย์ พรหมสาย ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ได้รับรางวัลสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ในชื่อโครงการ นวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวสีของไทยเสริม......


profile card

ผศ.ดร.พิมพา หอมนิรันดร์

ผศ.ดร.พิมพา หอมนิรันดร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มก. ได้รับรางวัลสาขาเคมี ในชื่อโครงการ การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีตำแหน่งเร่งหนึ่งตำแหน่งเพื่อผลิตพลาสติกชีวภาพ จากมูลนิธิโทเร เมื่อวันที......


profile card

ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง

ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์ มก. ได้รับรางวัลสาขาฟิสิกส์ ในชื่อโครงการ การผลิตแผ่นยางฟองไร้สารตะกั่วสำหรับการใช้งานกำบังรังสีเอ็กซ์และรังสีแกมมา จ......


profile card

ศ.ดร.สาวิตรี ลิ่มทอง

ศ.ดร.สาวิตรี ลิ่มทอง อาจารย์/นักวิจัย จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลจากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะจากงานวิจัยเรื่อง Biofuels form Thai Yeast Resources และรับทุนสนับสนุนการวิจัย 1......


profile card

ศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร

ศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน ได้รับรางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ ปี 2559 ระดับ PLATINUM เรื่อง ข้าวไรซ์เบอร์รี่ : ต้นแบบการใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อ......


profile card

ผศ.ดร.พิทักษ์ เชื้อวงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ เชื้อวงศ์ อาจารย์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับทุนฟุลไบรท์ (Fulbright Thai Visiting Scholar, TVS 2018) โดยจะเดินทางไปทำวิจัยที่ประเทศสหรัฐอเ......

Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University