ORAL HISTORYประวัติศาสตร์บอกเล่า (Oral History)


      หอจดหมายเหตุ มก. เป็นหอจดหมายเหตุที่จัดเก็บข้อมูล และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับประวัติ ความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในด้านต่างๆ ได้แก่ การบริหาร การเรียนการสอน การวิจัย กิจกรรม นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร เป็นต้น ในการจัดทำประวัติศาสตร์บอกเล่า (Oral History) เริ่มแรกนั้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สถาปนามาครบ 60 ปี (พ.ศ. 2546) มีคณาจารย์และบุคลากรในยุคบุกเบิกหลายท่านที่ยังมีชีวิตอยู่และสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยใน ยุคแรกเริ่มได้ ซึ่งข้อมูลบางส่วนไม่มีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ดังนั้นจึงได้พิจารณาจัดทำโครงการ “ประวัติศาสตร์บอกเล่า (Oral History)” ขึ้น โดยเน้นสัมภาษณ์บูรพาจารย์ คณาจารย์ หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่มีความรู้ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ ในฐานะเป็นผู้บริหาร นักวิชาการ นักวิจัย ฯลฯ เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้ไม่จำกัดว่าบุคคลผู้นั้นจะต้องเกษียณอายุราชการแล้ว หรืออายุมากแล้ว หากในเวลานั้นชื่อเสียงและผลงานของท่านเป็นที่ยอมรับ เป็นที่รู้จัก หอจดหมายเหตุ มก. จะดำเนินการติดต่อเพื่อขอสัมภาษณ์

      ต่อมาเนื่องในวาระโอกาสมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครบรอบ 72 ปีแห่งการสถาปนา (พ.ศ. 2558) ข้อมูลของมหาวิทยาลัยมีหลายเรื่อง หลายเหตุการณ์ ซึ่งไม่มีการเขียนหรือบันทึกไว้ นอกจากนี้เอกสารบางเรื่องยังสูญหายและเสื่อมสลายไปตามกาลเวลา ด้วยเหตุนี้หอจดหมายเหตุ สำนักหอสมุด จึงได้ร่วมกับ ชมรม มก.อาวุโส จัดทำโครงการ “ประวัติศาสตร์บอกเล่า(Oral History) 72 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”ระหว่างปีพ.ศ. 2558 - 2559 เพื่อรวบรวมและบันทึกคำสัมภาษณ์ และเสริมข้อมูลประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ เติมเต็มข้อมูลส่วนที่ขาดหายไปให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และจัดเก็บในฐานข้อมูลจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเชิงประวัติ และเผยแพร่เกียรติภูมิของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อไป
Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University