นิทรรศการออนไลน์


นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่๑๐


พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นโบราณราชประเพณีที่ต้องทำเพื่อความเป็นพระมหากษัตริย์อย่างสมบูรณ์ และเป็นราชประเพณีคู่สังคมไทยมายาวนานโดยได้รับอิทธิพลจากคติอินเดีย แต่ลักษณะการพระราชพิธีแต่เดิมมีแบบแผนรายละเอียดเป็นอย่างไรไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด แม้แต่การเรียกชื่อพิธีก็แตกต่างกันออกไปในแต่ละสมัย เช่น สมัยอยุธยา ชั้น 4 เลขที่ 50

50 ปีแห่งพระมหากรุณาธิคุณ นนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด


50 ปีแห่งพระมหากรุณาธิคุณ นนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด

60 พระชันษา เจ้าฟ้าอัครราชกุมารี


60 พระชันษา เจ้าฟ้าอัครราชกุมารี

84 พรรษา สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี


84 พรรษา สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

100 ปีพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ


100 ปีพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ

ชาวเกษตรศาสตร์รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้


ชาวเกษตรศาสตร์รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

วันรำลึกถึงรัชกาลที่ 8 ทรงหว่านข้าว ณ เกษตรกลางบางเขน วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2489


วันรำลึกถึงรัชกาลที่ 8 ทรงหว่านข้าว ณ เกษตรกลางบางเขน วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2489

ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร


ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร

นิทรรศการสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


หอจดหมายเหตุ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชมนิทรรศการ "สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 65 พรรษา วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University