กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2486

2 กุมภาพันธ์ 2486

ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีพระราชบัญญัติก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2486 โดยได้ประกาศจัดตั้งหน่วยงานการเรียนการสอนด้วยกัน 4 คณะ พร้อมกันคือ คณะเกษตรศาสตร์ คณะการประมง คณะสห....


2 กุมภาพันธ์ 2486

คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะประมง ก่อตั้งพร้อมกับการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486 มีแผนกวิชา 4 แผนกวิชาคือ ชีววิทยา ประมง ผลิตภัณฑ์ และเพาะเลี้ยง
คณบดีคนแรกของคณะประมง คือ ศาสตร....


2 กุมภาพันธ์ 2486

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะเกษตร เป็นหนึ่งในสี่คณะแรกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เริ่มก่อตั้งในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2486 เดิมชื่อว่า คณะเกษตรศาสตร์ โดยมีแผนกวิชา 5 แผนก คือ แผนกวิชาเกษตรศาสตร์ แผนกวิชาสัตวบาล แผนกวิชาเคมี แ....


2 กุมภาพันธ์ 2486

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิวัฒนาการมาจากโรงเรียนป่าไม้ของกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดสอนเป็นครั้งแรกที่จังหวัดแพร่เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2479
ในระยะแรก “โรงเรียนป่าไม้ จั....


2 กุมภาพันธ์ 2486

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์ ก่อตั้งพร้อมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486 เดิมชื่อว่า “คณะสหกรณ์” มีการศึกษาขั้นอนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี เพื่อให้นิสิตที่สำเร็จการศึกษาจากคณะสหกรณ์ออกไปรับ....


28 กันยายน 2486

พลเรือเอกสินธุ์ กมลนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คนแรก

พลเรือเอกสินธุ์ กมลนาวิน เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คนแรก
( 28 กันยายน 2486 – 27 กันยายน 2488)

เกิดเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2444 ที่ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุ....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University