กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2486

2 กุมภาพันธ์ 2486

ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีพระราชบัญญัติก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2486 โดยได้ประกาศจัดตั้งหน่วยงานการเรียนการสอนด้วยกัน 4 คณะ พร้อมกันคือ คณะเกษตรศาสตร์ คณะการประมง คณะสหกรณ์ และคณะวนศาสตร์....


2 กุมภาพันธ์ 2486

คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะประมง ก่อตั้งพร้อมกับการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486 มีแผนกวิชา 4 แผนกวิชาคือ ชีววิทยา ประมง ผลิตภัณฑ์ และเพาะเลี้ยง คณบดีคนแรกของคณะประมง คือ ศาสตราจารย์บุญ อินทรัมพรรย์ ในระยะแรกคณะประมงมีที่ทำการอยู่ชั้นล่างของอาคารบริเวณทางด้านทิศใต้ของคณะวนศาสตร์ ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสถาบันวิจัยพืชไร่ ต่อมาในปี พ. ศ. 2501 ได้ก่อสร้างตึกคณะประมงหลังแรก บริเวณด้านถนนพหลโยธิน และได้ย้ายเข้ามาปฏิบัติงานอยู่ในตึกหลังนี้ในปี พ.ศ. 2502 ซึ่งได้ตั้งชื่อว่า ตึกพลเทพ ตามชื่อเจ้าพระยาพลเทพ (เฉลิม โกมารกุล ณ นคร) ซึ่งเป็นเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปี พ.ศ. 2522 คณะประมงได้ย้ายมาอยู่ ณ อาคารบริเวณถนนชูชาติกำภู ในปี พ.ศ. 2529 ได้ก่อสร้างอาคารภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมงในบริเวณใกล้เคียงเพิ่มเติม และในปี พ.ศ. 2533 – 2536 ได้มีการก่อสร้างอาคารอีกส่วนหนึ่งบริเวณด้านที่ติดกับถนนวิภาวดีรังสิต เพื่อเป็นที่ทำการของภาควิชาการจัดการประมง ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล ในปี พ.ศ. 2544 คณะประมงได้รับงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารโรงงานต้นแบบแปรรูปสัตว์น้ำ และอาคารเรียนและปฏิบัติ การหลังใหม่ บริเวณด้านที่ติดกับถนนวิภาวดีรังสิต ซึ่งการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2548 คณะประมงจึงได้ย้ายการเรียนการสอนทั้งหมดมาที่กลุ่มอาคารบริเวณด้านที่ติดกับถนนวิภาวดีรังสิตและได้ตั้งชื่ออาคารใหม่ว่าอาคารบุญอินทรัมพรรย์ เพื่อเป็นเกียรติแก่ศาสตราจารย์บุญ อินทรัมพรรย์ คณบดีท่านแรกของคณะ รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ http://www.fish.ku.ac.th/history01.html....


2 กุมภาพันธ์ 2486

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะเกษตร เป็นหนึ่งในสี่คณะแรกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เริ่มก่อตั้งในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2486 เดิมชื่อว่า คณะเกษตรศาสตร์ โดยมีแผนกวิชา 5 แผนก คือ แผนกวิชาเกษตรศาสตร์ แผนกวิชาสัตวบาล แผนกวิชาเคมี แผนกวิชากีฏวิทยาและโรคพืช และแผนกวิชาวิศวกรรมเกษตร มีการเปิดสอนหลักสูตรเพียง 2 หลักสูตร คือหลักสูตรอนุปริญญากสิกรรมและสัตวบาล (อปก.) หลักสูตร 3 ปี คณบดีคนแรกของคณะเกษตรคือ พระช่วงเกษตรศิลปการ หลังจากการจัดตั้งคณะเกษตรศาสตร์อย่างเป็นทางการ ได้มีการเปิดแผนกชีววิทยาเพิ่มขึ้นอีก 1 แผนก และเปลี่ยนชื่อแผนกเคมีเป็นแผนกฟิสิกส์และเคมี ในวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2495 ต่อมาในวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2499 คณะเกษตรศาสตร์ได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท คือ หลักสูตรปริญญากสิกรรมและสัตวบาลมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอกสัตวบาล ซึ่งนับเป็นหลักสูตรแรกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้มีการเปลี่ยนชื่อจาก คณะเกษตรศาสตร์ เป็น คณะกสิกรรมและสัตวบาล และเพิ่มแผนกเคหเศรษฐศาสตร์ขึ้นอีก 1 แผนก และได้เปลี่ยนชื่อแผนกฟิสิกส์และเคมีเป็นแผนกเคมีตามเดิม เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2509 ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดแบ่งคณะในมหาวิทยาลัย ในวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2509 จึงได้เปลี่ยนชื่อคณะกสิกรรมและสัตวบาล เป็น คณะเกษตร และแบ่งส่วนราชการใหม่เป็น 8 ภาควิชา ปี พ.ศ. 2511 ได้เปลี่ยนหลักสูตรปริญญาตรีจาก 5 ปี เป็นหลักสูตร 4 ปี ในปีการศึกษา พ.ศ. 2521 คณะเกษตรได้เริ่มดำเนินการสอนหลักสูตรปริญญาเอกเป็นครั้งแรก ใน สาขากีฏวิทยา และ สาขาปฐพีวิทยา ในปี พ.ศ. 2522 ได้เริ่มดำเนินกิจกรรม การเรียนการสอนที่วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2522 ซึ่งเป็น วันเปิดเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2521 โดยเริ่มให้นิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 และ 4 หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) ไปเรียนที่วิทยาเขตกำแพงแสน และต่อมาในปีการศึกษา 2528 คณะเกษตรได้มีนโยบายให้นิสิตชั้นปีที่ 1 ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) ไปศึกษา ณ วิทยาเขตกำแพงแสน จนกระทั่งวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2546 มีประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้คณะเกษตรเป็น 2 คณะคือ คณะเกษตร และ คณะเกษตร กำแพงแสน....


2 กุมภาพันธ์ 2486

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิวัฒนาการมาจากโรงเรียนป่าไม้ของกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดสอนเป็นครั้งแรกที่จังหวัดแพร่เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2479 ในระยะแรก “โรงเรียนป่าไม้ จังหวัดแพร่” มีหลักสูตรการศึกษา 2 ปี จนถึง พ.ศ. 2482 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนป่าไม้เป็น “โรงเรียนวนศาสตร์” ในระยะนี้ได้มีการเปลี่ยนหลักสูตรจาก 2 ปี เป็น 3 ปี และผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับอนุปริญญาวนศาสตร์ แต่จะรับเฉพาะผู้ที่สำเร็จจากโรงเรียนเตรียมวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แม่โจ้เท่านั้น และได้ดำเนินการติดต่อกันมาจนถึง พ.ศ. 2490 จึงได้เปิดรับนิสิตจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับเตรียมอุดมศึกษาโดยทั่วไป ในระยะนี้ได้มีการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนวนศาสตร์เป็น “วิทยาลัยวนศาสตร์” พ.ศ. 2486 มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขึ้น วิทยาลัยวนศาสตร์จึงได้เปลี่ยนฐานะเป็น “คณะวนศาสตร์” ในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีคณบดีคนแรกคือ พล.ต.ท.เพียรสฤษฎ์ ยุทธศิลป พิริยะโยธิน หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2499 คณะวนศาสตร์ได้ย้ายจากจังหวัดแพร่มาอยู่ในบริเวณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก จนถึงปัจจุบัน รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถอ่านได้จาก http://www.forest.ku.ac.th/updates/thaiffeducation.pdf....


2 กุมภาพันธ์ 2486

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์ ก่อตั้งพร้อมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486 เดิมชื่อว่า “คณะสหกรณ์” มีการศึกษาขั้นอนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี เพื่อให้นิสิตที่สำเร็จการศึกษาจากคณะสหกรณ์ออกไปรับราชการในกรมสหกรณ์ โดยมี คณบดีคนแรกคือ คุณพระพิจารณ์พาณิชย์ อดีตอธิบดีกรมสหกรณ์ คณะสหกรณ์มีสถานที่ตั้งอยู่ที่บริเวณข้างวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ท่าเตียน กรุงเทพมหานคร การศึกษาของคณะสหกรณ์ในสมัยแรกๆ นี้มีแผนกวิชาอยู่ 4 แผนก ด้วยกันคือ (1) แผนกวิชาเศรษฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ (2) แผนกวิชาสหกรณ์ (3) แผนกวิชาบัญชี และ(4) แผนกวิชานิติศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2495 ศาสตราจารย์ พันธุม ดิษยมณฑล ได้เสนอใช้หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี และ 5 ปี พร้อมทั้งได้มีการเสนอให้เปลี่ยนชื่อจาก คณะสหกรณ์ เป็น คณะเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เพื่อให้การศึกษากว้างขวางมากขึ้นและเพื่อให้นิสิตมีตลาดที่จะออกไปทำงานได้กว้างขึ้น แต่จอมพล ป.พิบูลสงคราม ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรี และเป็นประธาน ก.พ. ในขณะนั้นประสงค์จะเน้นความสำคัญของสหกรณ์จึงใช้ชื่อว่า คณะสหกรณ์และเศรษฐศาสตร์ เมื่อมิถุนายน พ.ศ. 2495 ประกอบด้วย 8 แผนกวิชา คือ (1) แผนกวิชาสหกรณ์ (2) แผนกวิชาเศรษฐศาสตร์ (3) แผนกวิชาเศรษฐศาสตร์กสิกรรม (4) แผนกวิชาบัญชี (5) แผนกวิชานิติศาสตร์ (6) แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ (7) แผนกวิชาสังคมวิทยา และ (8) แผนกวิชาเบ็ดเตล็ด จนกระทั่งเดือนพฤษภาคมปี พ.ศ. 2499 จึงได้ย้ายสถานที่ศึกษามาอยู่รวมกันกับคณะอื่นๆ ที่บางเขน และได้เปลี่ยนชื่อเป็น คณะเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ในปี พ.ศ. 2506 คณะเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ได้ก่อสร้างตึกเรียนหลังแรกที่บางเขน เป็นตึก 3 ชั้น และได้ขออนุญาตใช้พระนาม “พิทยาลงกรณ” ต่อมาในปี พ.ศ. 2509 ได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งหนึ่งเป็น คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ได้มีการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 2 คณะ คือ คณะเศรษฐศาสตร์ และ คณะบริหารธุรกิจ รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://eco.ku.ac.th/2019/?page_id=8052....


28 กันยายน 2486

พลเรือเอกสินธุ์ กมลนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คนแรก

พลเรือเอกสินธุ์ กมลนาวิน เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คนแรก ( 28 กันยายน 2486 – 27 กันยายน 2488) เกิดเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2444 ที่ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นบุตรของนายเล็กและนางจู กมลนาวิน สมรสกับนางสาวจินตนา นุติประภา มีบุตรธิดา 4 คน เมื่อจบการศึกษาชั้นมัธยมปีที่ 6 จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยแล้วได้เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนนายเรือ ต่อมาได้ไปศึกษาต่อที่ประเทศเดนมาร์ก พ.ศ. 2462 สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ พ.ศ. 2471... รายละเอียดเพิ่มเติม ที่ https://archives.lib.ku.ac.th/chan_page1.php?id=1....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University