กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เหตุการณ์เมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2486

 

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิวัฒนาการมาจากโรงเรียนป่าไม้ของกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดสอนเป็นครั้งแรกที่จังหวัดแพร่เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2479 ในระยะแรก “โรงเรียนป่าไม้ จังหวัดแพร่” มีหลักสูตรการศึกษา 2 ปี จนถึง พ.ศ. 2482 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนป่าไม้เป็น “โรงเรียนวนศาสตร์” ในระยะนี้ได้มีการเปลี่ยนหลักสูตรจาก 2 ปี เป็น 3 ปี และผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับอนุปริญญาวนศาสตร์ แต่จะรับเฉพาะผู้ที่สำเร็จจากโรงเรียนเตรียมวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แม่โจ้เท่านั้น และได้ดำเนินการติดต่อกันมาจนถึง พ.ศ. 2490 จึงได้เปิดรับนิสิตจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับเตรียมอุดมศึกษาโดยทั่วไป ในระยะนี้ได้มีการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนวนศาสตร์เป็น “วิทยาลัยวนศาสตร์” พ.ศ. 2486 มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขึ้น วิทยาลัยวนศาสตร์จึงได้เปลี่ยนฐานะเป็น “คณะวนศาสตร์” ในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีคณบดีคนแรกคือ พล.ต.ท.เพียรสฤษฎ์ ยุทธศิลป พิริยะโยธิน หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2499 คณะวนศาสตร์ได้ย้ายจากจังหวัดแพร่มาอยู่ในบริเวณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก จนถึงปัจจุบัน รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถอ่านได้จาก http://www.forest.ku.ac.th/updates/thaiffeducation.pdf

Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University