ภาพกิจกรรม


ภาพกิจกรรมร่วมซื้อหนังสือหอประวัติ มก.


เชิญชวนนิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไป ร่วมซื้อหนังสือหอประวัติ มก. ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ หอประวัติ และหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด ชั้น 4 เลขที่ 50

ภาพกิจกรรมมอบเอกสารให้กับหอจดหมายเหตุ


หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ จาก ทุกหน่วยงาน และบุคลากรมหาวิทยาลัยทุกท่าน บูรพาจารย์ ศิษย์เก่า หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย

ระบบฐานข้อมูลจดหมายเหตุ มก.


ระบบฐานข้อมูลจดหมายเหตุ มก. บริการสืบค้นผ่าน http://kukr.lib.ku.ac.th/db/archives ให้บริการสืบค้นข้อมูลทางด้านเอกสารจดหมายเหตุผ่านระบบออนไลน์ ...

ภาพกิจกรรมนิทรรศการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559


จัดแสดงระหว่างวันที่ 30 ต.ค.. - 30 พ.ย. 2560 เป็นนิทรรศการให้ ความรู้พิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน ...

ภาพกิจกรรมมอบเอกสารให้กับหอจดหมายเหตุ


หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ จาก ทุกหน่วยงาน และบุคลากรมหาวิทยาลัยทุกท่าน บูรพาจารย์ ศิษย์เก่า หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย ...

ภาพกิจกรรมมอบเอกสารให้กับหอจดหมายเหตุ


หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ จาก ทุกหน่วยงาน และบุคลากรมหาวิทยาลัยทุกท่าน บูรพาจารย์ ศิษย์เก่า หรือผู้ที่มีความเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย หากท่านมีเอกสาร ที่เห็นว่า มีประโยชน์ ...

ภาพกิจกรรม งานวัน Big Cleaning Day


ในวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day สำหรับในส่วนของหอประวัติ ก็ได้มีกิจกรรม ให้ น้องๆ นักศึกษา ช่วยทำความสะอาดบริเวณ โดยรอบ หอประวัติ และ นี่คือ ภาพ บรรยากาศบางส่วนครับ
Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University