ระบบข้อมูลเกียรติยศบุคลากร


ปี 2254


profile card

อาจารย์อรไท ผลดี

รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี ๒๕๔๗ รางวัลชมเชย ผลงาน “ประวัติพรรณพืชทางศิลปวัฒนธรรมไทย โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพรรณพืชศิลปวัฒนธรรมไทย”

profile card

รศ.ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์

รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี ๒๕๔๗ รางวัลชมเชย ผลงาน “การนำกระบวนการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่องการเลี้ยงโคนมไปประยุกต์ใช้ในต่างบริบท”profile card

ศ.นสพ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี ๒๕๔๗ รางวัลชมเชย ผลงาน “หุ่นจำลองยางพารา สื่อประหยัดการศึกษาไทย” จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

profile card

ผศ.ดร.สุวรรณ หอมหวน และคณะ

รางวัลสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี ๒๕๔๗ รางวัลที่ ๒ ผลงาน “เครื่องผลิตอาหารผสมรวม (TMK) สำหรับฟาร์มปี 2254


profile card

นายปรีชา อินนุรักษ์ และคณะ

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี ๒๕๔๘     รางวัล ดีเยี่ยม ผลงาน “โคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน”       จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัย     แห่งชาติ

profile card

รศ.นสพ.ดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม

รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี ๒๕๔๘ ผลงาน      “การศึกษาความคงอยู่และคงทนของเชื้อไข้หวัดนก H5n1 ในสภาพแวดล้อมต่างและความไวต่อการรายการที่ 1 ถึง 6 จากทั้งหมด 116 รายการ

Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University