ประวัติย่อหอพักนิสิตชาย หอ ๒"ในปี พ.ศ. ๒๔๘๑ กระทรวงเกษตราธิการได้จัดตั้งสถานีเกษตรกลางขึ้นที่ทุ่งบางเขน พระนคร และเพื่อที่จะได้มีการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด ระหว่างการค้นคว้าทดลองทางการเกษตร กับการศึกษาทางเกษตร ในปี พ.ศ. ๒๔๘๒ จึงได้ย้ายวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จากแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ มาอยู่ที่บางเขน และเปลี่ยนสภาพโรงเรียนที่แม่โจ้เป็นโรงเรียนเตรียมวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อไป"
ศาสตราจารย์ ดร.บุญธรรม จิตต์อนันต์ (KU๑๓)


บอกเล่าเรื่องราวการอยู่หอพักนิสิตชาย (หอ๙) เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๖

ศาสตราจารย์สมเพียร เกษมทรัพย์ (KU๑๗)


บอกเล่าเรื่องราวการอยู่หอพักนิสิตหญิง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๐


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University