ภาพพิธีเปิดหอพักนิสิต (หอ๒) ๒ มิถุนายน ๒๕๔๙
Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University