ภาพพิธีเปิดหอพักนิสิต (หอ๒) ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University