ตำนานเกษตรศาสตร์แห่งทุ่งบางเขนตามประวัติศาสตร์ได้บันทึกไว้ว่า การศึกษาทางเกษตรในประเทศไทย ได้อาศัยรากฐานเดิมของโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมจัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๔๖๐ ตั้งขึ้นที่บริเวณหน้าสวนหลวง (ตรงบริเวณกรีฑาสถานแห่งชาติ เดี๋ยวนี้) โดยมีพระยาเทพศาสตร์สถิตย์ (โห้ กาฬดิษฐ์) ผู้ซึ่งได้รับการศึกษาทางการเกษตรมาจากประเทศอังกฤษ เป็นอาจารย์ใหญ่คนแรก เมื่อได้เปิดเรียนไปได้หนึ่งปี ท่านอาจารย์ใหญ่ได้พบเห็นความไม่เหมาะบางประการ จึงขอย้ายโรงเรียนไปตั้งที่ตำบลพระประโทน จังหวัดนครปฐม ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๖๗ ก็ย้ายไปตั้งที่บางสะพานใหญ่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้นถึงปี พ.ศ. ๒๔๖๙...ตำนานเกษตรศาสตร์แห่งทุ่งบางเขนเมื่อจบ ม.๘ (มศ.๕) จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้ว ผมมาสอบคัดเลือกเข้าเรียนในคณะเกษตรศาสตร์๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อปี ๒๔๙๖ ผมดีใจมากที่สอบเข้าเกษตรได้ดังใจหวังเพราะเป็นคนชอบธรรมชาติและชีวิตแบบลูกทุ่งที่เคยคลุกคลีมาตั้งแต่วัยเด็ก หากสอบเข้าเกษตรไม่ได้ในตอนนั้นผมก็คงต้องกลับบ้านไปเป็นครูบ้านนอก...ตำนานเกษตรศาสตร์แห่งทุ่งบางเขนตามประวัติศาสตร์ได้บันทึกไว้ว่า การศึกษาทางเกษตรในประเทศไทย ได้อาศัยรากฐานเดิมของโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมจัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๔๖๐ ตั้งขึ้นที่บริเวณหน้าสวนหลวง (ตรงบริเวณกรีฑาสถานแห่งชาติ เดี๋ยวนี้) โดยมีพระยาเทพศาสตร์สถิตย์ (โห้ กาฬดิษฐ์) ผู้ซึ่งได้รับการศึกษาทางการเกษตรมาจากประเทศอังกฤษ เป็นอาจารย์ใหญ่คนแรก เมื่อได้เปิดเรียนไปได้หนึ่งปี ท่านอาจารย์ใหญ่ได้พบเห็นความไม่เหมาะบางประการ จึงขอย้ายโรงเรียนไปตั้งที่ตำบลพระประโทน จังหวัดนครปฐม ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๖๗ ก็ย้ายไปตั้งที่บางสะพานใหญ่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้นถึงปี พ.ศ. ๒๔๖๙...ตำนานเกษตรศาสตร์แห่งทุ่งบางเขนเมื่อจบ ม.๘ (มศ.๕) จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้ว ผมมาสอบคัดเลือกเข้าเรียนในคณะเกษตรศาสตร์๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อปี ๒๔๙๖ ผมดีใจมากที่สอบเข้าเกษตรได้ดังใจหวังเพราะเป็นคนชอบธรรมชาติและชีวิตแบบลูกทุ่งที่เคยคลุกคลีมาตั้งแต่วัยเด็ก หากสอบเข้าเกษตรไม่ได้ในตอนนั้นผมก็คงต้องกลับบ้านไปเป็นครูบ้านนอก...


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University