ประวัติหอพักนิสิตชาย หอ ๒


      หอ ๒ เป็นหอพักนิสิตชายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อยู่ในชุดแรก จำนวน ๕ หลัง ที่ก่อสร้างราวปี พ.ศ. ๒๔๘๑ – ๒๔๘๒ เข้าใจว่าได้ก่อสร้างขึ้นในสมัยที่เป็นวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก่อนที่จะสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปี พ.ศ. ๒๔๘๖ เพราะในประวัติของมหาวิทยาลัยฯ ๑ มีอยู่ตอนหนึ่งที่กล่าวไว้ว่า


      “…ในปี พ.ศ. ๒๔๘๑ กระทรวงเกษตราธิการได้จัดตั้งสถานีเกษตรกลางขึ้นที่ทุ่งบางเขน พระนคร และเพื่อที่จะได้มีการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างการค้นคว้าทดลองทางการเกษตร กับการศึกษาทางเกษตร ในปี พ.ศ. ๒๔๘๒ จึงได้ย้ายวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จากแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ มาอยู่ที่บางเขน และเปลี่ยนสภาพโรงเรียนที่แม่โจ้เป็นโรงเรียนเตรียมวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อไป สำหรับวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่บางเขนกำหนดรับนักเรียนที่จบจากโรงเรียนเตรียมฯที่แม่โจ้มาเข้าเรียนต่อ โดยเปิดเป็น ๓ แผนก จัดการศึกษาขั้นอนุปริญญา มีหลักสูตร ๓ ปี คือ แผนกเกษตรศาสตร์ และแผนกสหกรณ์ จัดสอนที่บางเขน และให้โรงเรียนการป่าไม้ที่จังหวัดแพร่ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๙ ในความควบคุมของกรมป่าไม้ เปลี่ยนเป็นโรงเรียนวนศาสตร์ และมารวมเป็นสาขาหนึ่งของวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วย แต่งตั้งให้หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษประจำกรมเกษตรและการประมง มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อีกตำแหน่งหนึ่ง …”


      จากข้อความข้างต้นและภาพมุมสูงของบริเวณเกษตรกลางบางเขน ๒ ที่บันทึกไว้เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๓ จึงกล่าวได้ว่าหอพักชุดแรก ๕ หลัง ได้มีการก่อสร้างขึ้นในช่วงปี พ.ศ. ๒๔๘๑ – ๒๔๘๒ หลังจากนั้นได้มีการสร้างหอพักชายในรูปแบบเดียวกันอีก ๔ หลัง เรียงต่อจากหอ ๕ ( หอ ๖ – ๙ ) ส่วนหอพักนิสิตหญิง ( หอ ๑๐ ) มหาวิทยาลัยได้สร้างขึ้นเช่นเดียวกันเมื่อเริ่มมีนิสิตหญิง นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ใช้หอ ๑ – ๙ มาเป็นเวลานานกว่า ๕๐ ปี และเลิกใช้เป็นหอพักหลายปีแล้ว มีการรื้อถอนไป ปัจจุบันยังเหลืออยู่ ๓ หอ คือ หอ ๒, ๓, ๔ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยได้พิจารณาให้อนุรักษ์ หอ ๒ ไว้เป็นอาคารอนุรักษ์แสดงประวัติและวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันภายในหอพักนิสิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในอดีต มีการซ่อมแซมอาคารให้เหมือนเดิมทุกประการและจัดแสดงนิทรรศการภายในอาคาร เพื่อเปิดให้ผู้สนใจเข้าชม ตั้งแต่วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๙ เป็นต้นมา และได้มีการปรับเปลี่ยนนิทรรศการ ซึ่งจะทำการเปิดในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University