อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


    ตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นับตั้งแต่จัดตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2486 เป็นต้นมา ได้มีการเปลี่ยนแปลงตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติฉบับต่างๆดังนี้

1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2486 มาตรา 15 บัญญัติว่า " อธิการบดีนั้นจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งขึ้นโดยคำแนะนำของสภามหาวิทยาลัยจากผู้มีคุณวุฒิ..." และให้มีวาระ 2 ปี

สำหรับอธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คือ พลเรือเอกสินธุ์ กมลนาวิน ซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการ และดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่งด้วย

2. ต่อมาได้มี พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2495 ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2495 ให้แก้ไขมาตรา 15 ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2486 เป็น ดังนี้ " มาตรา 15 1 ให้อธิบดีกรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นอธิการบดีโดยตำแหน่ง..."

ดังนั้นนับตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2495 เป็นต้นมา ผู้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์จึงเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยตำแหน่ง

3. วันที่ 1 สิงหาคม 2504 ได้มี พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2504 ให้แก้ไขความในมาตรา 15 ใหม่ เป็น

" มาตรา 15 อธิการบดีนั้นจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งขึ้นโดยคำแนะนำของสภามหาวิทยาลัยจากผู้มีคุณวุฒิ..." โดยมีวาระ 2 ปี

4. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2511 ประกาศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2511 มาตรา 18 บัญญัติว่า " อธิการบดีนั้นจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดยคำแนะนำของสภามหาวิทยาลัย และให้ดำรงตำแหน่งสองปี แต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่อีกก็ได้"

5. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541 ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2541 มาตรา 20 บัญญัติว่า

" อธิการบดีนั้นจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดยคำแนะนำของสภามหาวิทยาลัยจากบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 21

อธิการบดีมีวาระการดำรงตำแหน่งสี่ปี และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะดำรงตำแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้"

ฉะนั้น ตำแหน่งอธิการบดีนับตั้งแต่ พ.ศ. 2541 เป็นต้นมา มีวาระ 4 ปี แต่ดำรงตำแหน่งเกิน 2 วาระติดต่อกันไม่ได้

6. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 มาตรา 33 บัญญัติว่า

“อธิการบดีนั้น จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดยคำแนะนำของสภามหาวิทยาลัยจากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 35

หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดี ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย...”

และมาตรา 34 บัญญัติว่า

“อธิการบดีมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะดำรงตำแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้...”


ทำเนียบอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


1. พลเรือเอก สินธุ์ กมลนาวิน

28 กันยายน 2486 - 27 กันยายน 2488


2. นายทวี บุณยเกตุ

28 ก.ย. 2488 – 5 พ.ค. 2489


3. หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ (สุวรรณ เรศานนท์)

ครั้งที่ 1 6 พ.ค. 2489 – 5 พ.ค. 2491
ครั้งที่ 2 6 พ.ค. 2491 – 5 พ.ค. 2493
ครั้งที่ 3 6 พ.ค. 2493 – 21 มี.ค. 2495
ครั้งที่ 4 23 มี.ค. 2495 – 14 เม.ย. 25014. ศาสตราจารย์พิเศษ อินทรี จันทรสถิตย์ (หลวงอิงคศรีกสิการ)

15 เมษายน 2501 - 1 สิงหาคม 2504
2 สิงหาคม 2504 - 1 สิงหาคม 2506
2 สิงหาคม 2506 - 1 สิงหาคม 2508
21 พฤศจิกายน 2510 - 30 เมษายน 2512


5. หม่อมหลวงชูชาติ กำภู

2 สิงหาคม 2508 - 1 สิงหาคม 2510
2 สิงหาคม 2510 - 31 ตุลาคม 2510


6. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ

1 พฤษภาคม 2512 - 30 เมษายน 2514
1 พฤษภาคม 2514 - 30 เมษายน 2516
1 พฤษภาคม 2516 - 30 พฤศจิกายน 25177. ศาสตราจารย์ระพี สาคริก

13 พฤษภาคม 2518 - 12 พฤษภาคม 2520
17 กันยายน 2520 - 16 กันยายน 2522


9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จงรัก ปรีชานนท์

8 มิถุนายน 2525 - 7 มิถุนายน 2527
8 มิถุนายน 2527 - 7 มิถุนายน 252910. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สุธรรม อารีกุล

8 มิถุนายน 2529 - 7 มิถุนายน 2531
8 มิถุนายน 2531 - 7 มิถุนายน 2533
8 มิถุนายน 2533 - 7 มิถุนายน 2535


11. ศาสตราจารย์ ดร. กำพล อดุลวิทย์

8 มิถุนายน 2535 - 7 มิถุนายน 2537
8 มิถุนายน 2537 - 7 มิถุนายน 2539


12. ศาสตราจารย์ ดร. ธีระ สูตะบุตร

8 มิถุนายน 2539 - 7 มิถุนายน 2541
8 มิถุนายน 2541 - 7 มิถุนายน 254514. รองศาสตราจารย์ วุฒิชัย กปิลกาญจน์

16 กุมภาพันธ์ 2550 - 15 กุมภาพันธ์ 2558


15. ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์

10 กรกฎาคม 2563-10 กรกฎาคม 2567
รักษาราชการ/รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


1. อาจารย์กวี วิสุทธารมณ์

1 พฤศจิกายน 2510 - 20 พฤศจิกายน 25102. ศาสตราจารย์ระพี สาคริก

6 พฤศจิกายน 2517 - 12 พฤษภาคม 25183. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ไพฑูรย์ อิงคสุวรรณ

ครั้งที่ 1 13 พ.ค. 2520 – 16 ก.ย. 2520
ครั้งที่ 2 17 ก.ย. 2522 – 28 ก.พ. 25255. รองศาสตราจารย์ วัฒนา สวรรยาธิปัติ

8 มิถุนายน 2549 - 16 พฤศจิกายน 25497. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนามัย ดำเนตร

16 กุมภาพันธ์ 2558 - 15 สิงหาคม 25588. รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน

16 สิงหาคม 2558 - 15 กุมภาพันธ์ 25599. ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์

16 กุมภาพันธ์ 2559-9 กรกฎาคม 2563
Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University