ทำเนียบอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนามัย ดำเนตร

รักษาราชการแทนอธิการบดี

16 กุมภาพันธ์ 2558 - 15 สิงหาคม 2558


ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) นายอนามัย ดำเนตร
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) Dr. Anamai Damnet
วัน เดือน ปี เกิด 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2504

สถานที่ติดต่อ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ประวัติการศึกษา
ปริญญา พ.ศ. สถาบันการศึกษา
การศึกษาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 2526 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน
คหกรรมศาสตรบัณฑิต (การโรงแรมและภัตตาคาร) 2542 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ)

2538 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ)

2540 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Ph. D. (Applied Linguistics and Intercultural Communication)

2552 Victoria University,เครือรัฐออสเตรเลีย

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
- คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
- กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตกำแพงแสน (พ.ศ. 2554 - 2557)
- รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (พ.ศ. 2551 - 2554)
- รองหัวหน้าสายวิชาศิลปศาสตร์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (พ.ศ. 2543 - 2544)
- หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (พ.ศ. 2543 - 2544)Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University