บุคลากร
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด


นางสาวสุพรรณี หงษ์ทองำ

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

e-mail: libsnh@ku.ac.th
หัวหน้าหอจดหมายเหตุ


นางสาว พฎา พุทธสมัย

นักเอกสารสนเทศ ชำนาญการ

e-mail: libpdb@ku.ac.th

ต่อ 615721
หัวหน้างานจดหมายเหตุและหอประวัติ


นางสาว ปัทมา คงศักดิ์ไพบูลย์

นักจดหมายเหตุ ชำนาญการ

e-mail: libpmk@ku.ac.th

ต่อ 615722
หน่วยจดหมายเหตุ


นางสาว สินิทธ์ สิทธิเสรีชน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

e-mail: libsnsi@ku.ac.th

ต่อ 615720

นางสาว ภัททวิกรม์ นิ่มนวล

นักจดหมายเหตุ

e-mail: libpon@ku.ac.th

ต่อ 615723

หอประวัติ


นางสาวธนิยา นันตสุคนธ์

นักจดหมายเหตุ

e-mail: libtin@ku.ac.th
Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University