ทำเนียบอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์




ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์


อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คนที่ 15

10 กรกฎาคม 2563-10 กรกฎาคม 2567


ชื่อ-นามสกุล ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์
วัน เดือน ปี เกิด 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512

ประวัติการศึกษา
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับทวีติยาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2551

ตาแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร พ.ศ. 2557 – 2559
ซึ่งเลือกจากคณบดี ผู้อานวยการสถาบัน/สานัก

ตาแหน่งหน้าที่สาคัญในอดีต
- คณบดีคณะวนศาสตร์ พ.ศ. 2557-2559
- ผู้อานวยการศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านทรัพยากรธรรมชาติเขตร้อน พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน
สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- หัวหน้าภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ พ.ศ. 2552-2556
- รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวนศาสตร์ พ.ศ. 2549-2552
- รักษาการหัวหน้าสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด พ.ศ. 2549-2550
- คณะกรรมการประจาคณะวนศาสตร์ประเภทคณาจารย์ประจา พ.ศ. 2546-2548

ผลงาน
Wachrinrat, C., Klangsap, N., and Jumwong, N. 2012. Growth and Survival rate of Three
Native Species Enrichment Planted in 24-Year Old Mixed Reforestation at Trat
Agroforestry Research Station In Proceeding of the International Symposium
on Reclamation, Rehabilitation and Restoration Towards a Greener Asia. 3-5 July
2012, Kuala Lumpur, Malaysia. P 218-221.

Sommeechai, M. and Wachrinrat, C. 2012. Effects of Forest Restoration on Stand Structural
Characteristics of Bang Kachao Green Space in Phra Pradang Distinct, Samut Prakan
Province, Thailand In Proceeding of the International Symposium on Reclamation,
Rehabilitation and Restoration Towards a Greener Asia. 3-5 July 2012, Kuala Lumpur,
Malaysia. p 97-106.

Marod, D., Duengkae, P, Kutintara, U, Sungkaew, S, Wachrinrat, C., Asanok, L.,
Klomwattanakul, N. The influences of an invasive plant species (Leucaena
leucocephala) on tree regeneration in Khao Phuluang forest, northeastern Thailand
in Kasetsart Journal - Natural Science Volume 46, Issue 1, January 2012, Pages 39-50.
Murata, N., Ohta, S., Ishida, A., Kanzaki, M., Wachrinrat, C., Artchawakom, T. and Sase, H.
2012. Soil depth and soil water regime in a catchment where tropical dry evergreen
and deciduous forests coexist. Journal of Forest Research 17: 37-44.

Doi, R., Wachrinrat, C., Teejuntuk, S., Sakurai, K., Sahunalu, P. 2010. Semiquantitative color
profiling of soils over a land degradation gradient in Sakaerat, Thailand In
Environmental Monitoring and Assessment 170 (1-4) , pp. 301-309.

Chongrak Wachrinrat. 2010. Carbon Pools of Indigenous and Exotic Trees Species in a Forest
Plantation, Prachuap Khiri Khan, Thailand. Kaset Journal-Natural Science Vol.44
No.6 Nov 2010-Dec 2010. P.1026-1043.

Chongrak Wachrinrat. 2009. Antibiotic resistance profiles of soil bacterial communities over
a land degradation gradient. Community Ecology Volume 10, Issue 2, 1 December
2009, Pages 173-181.

ประสบการณ์
- ผู้อานวยการแผนงานวิจัยการพัฒนาระบบวนเกษตรแบบป่ายางพาราอย่างยั่งยืนในพื้นที่ป่าเสื่อม
โทรมภาคเหนือ ปี พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน ได้ทุนสนับสนุนจากสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
- หัวหน้าโครงการย่อยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาของชั้นพรุกับปัจจัยสิ่งแวดล้อมบาง
ประการในป่าพรุควนเคร็ง พ.ศ. 2556 - 2558 ในชุดโครงการ “การจัดการไฟป่าเพื่อบรรเทาปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง” ได้ทุนสนับสนุนจากสานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช)
- หัวหน้าโครงการจัดทา "แผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้าสู่ความ
ยั่งยืน" พ.ศ. 2558 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก บริษัท ปตท. สผ.
- หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง การฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวบางกระเจ้าและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการ
ติดตามตรวจสอบ พื้นที่ตาบลบางกอแก้ว อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2554 - 2555
ได้รับทุนสนับสนุนจากการไฟฟ้านครหลวง
- หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง หมู่บ้านไม้กฤษณา พ.ศ. 2553 - 2554 ได้รับทุนสนับสนุนจาก
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ผู้อานวยการแผนงานวิจัยการจัดการลุ่มน้าแบบยั่งยืนโดยใช้ระบบวนเกษตรเป็นฐาน ปี พ.ศ. 2551
-2553 ได้ทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University