ทำเนียบอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รองศาสตราจารย์ วัฒนา สวรรยาธิปัติ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร

8 มิถุนายน 2549 - 16 พฤศจิกายน 2549


ประวัติส่วนตัว
รองศาสตราจารย์วัฒนา สวรรยาธิปัติ เกิดที่จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2491 คุณพ่อเป็นคนจังหวัดปทุมธานี แต่เนื่องจากรับราชการเป็นครู ต้องย้ายไปปฏิบัติหน้าที่หลายจังหวัดได้แก่ ร้อยเอ็ด ชลบุรี นครราชสีมาและสุดท้ายย้ายกลับมากรุงเทพฯ ทำให้ลูกๆเป็นคนหลายจังหวัดไปด้วย

รองศาสตราจารย์วัฒนา สวรรยาธิปัติ สมรสกับ อาจารย์อนงค์ สวรรยาธิปัติ ( อาจารย์ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) มีบุตร-ธิดา 3 คน

การศึกษา
ระดับประถมปีที่ 1 - 4 เรียนที่ จังหวัดชลบุรี

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3 เรียนที่โรงเรียนราษฎร์ในจังหวัดนครราชสีมา

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 8 เรียนที่โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

ปี 2514 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชากีฎวิทยา

ปี 2517 จบศึกษาระดับปริญญาโทที่คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชสวน

การทำงาน
- บรรจุเป็นข้าราชการตำแหน่งอาจารย์ ในสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2516

- ปี 2541 - 2549 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม

- 8 มิถุนายน 2549 - 16 พฤศจิกายน 2549 ดำรงตำแหน่งรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- 11 ตุลาคม 2549 - 2 มีนาคม 2551 ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

- พ้นตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2550

- เมษายน 2550 - ปัจจุบัน เป็นที่ปรึกษาสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม

- เกษียณอายุราชการ กันยายน 2551 รวมอายุราชการ 36 ปี

ผลงานทางด้านบริหาร
- พัฒนา ปรับปรุง ระบบการดำเนินงานและบริหารงานสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมในหลายๆด้านให้มีประสิทธิภาพและมุ่งเน้นให้สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมเป็นหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่ในการให้บริการวิชาการแก่ประชาชนอย่างแท้จริง

- ขณะดำรงตำแหน่งรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ทำหน้าที่ของอธิการบดีทุกอย่างรวมทั้งทำหน้าที่ในการประสานสร้างความสามัคคีให้กับคนในองค์กรในช่วงที่มหาวิทยาลัยประสบกับปัญหาความขัดแย้งภายในมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการแต่งตั้งอธิการบดีคนใหม่

- ในระหว่างดำรงตำแหน่งได้ปฏิบัติงานสำคัญคือ งานพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2550

งานอดิเรก
- ทำงานบ้าน

- ศึกษาธรรมะ นั่งสมาธิ

- รักษาคนป่วย (ด้วยพลังจิต)

ข้อคิดเห็น หรือคติในการทำงาน
- รักงานที่ทำพยายามตั้งใจทำอะไรก็ต้องทำให้ดีที่สุด

- สอนให้ทุกคนรักงานที่ทำ และคิดเสมอว่างานทุกงานมีความสำคัญเท่ากันหมด

ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- อยากจะให้มหาวิทยาลัยมีทิศทางของมหาวิทยาลัยที่ชัดเจนว่าจะเดินไปในแนวทางไหน โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางและสานต่อปณิธานจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายไม่ว่าใครจะมาเป็นผู้บริหารก็ตามCopyright © 2019 Archives of Kasetsart University