กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เหตุการณ์เมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2486

 

คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะประมง ก่อตั้งพร้อมกับการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486 มีแผนกวิชา 4 แผนกวิชาคือ ชีววิทยา ประมง ผลิตภัณฑ์ และเพาะเลี้ยง คณบดีคนแรกของคณะประมง คือ ศาสตราจารย์บุญ อินทรัมพรรย์ ในระยะแรกคณะประมงมีที่ทำการอยู่ชั้นล่างของอาคารบริเวณทางด้านทิศใต้ของคณะวนศาสตร์ ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสถาบันวิจัยพืชไร่ ต่อมาในปี พ. ศ. 2501 ได้ก่อสร้างตึกคณะประมงหลังแรก บริเวณด้านถนนพหลโยธิน และได้ย้ายเข้ามาปฏิบัติงานอยู่ในตึกหลังนี้ในปี พ.ศ. 2502 ซึ่งได้ตั้งชื่อว่า ตึกพลเทพ ตามชื่อเจ้าพระยาพลเทพ (เฉลิม โกมารกุล ณ นคร) ซึ่งเป็นเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปี พ.ศ. 2522 คณะประมงได้ย้ายมาอยู่ ณ อาคารบริเวณถนนชูชาติกำภู ในปี พ.ศ. 2529 ได้ก่อสร้างอาคารภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมงในบริเวณใกล้เคียงเพิ่มเติม และในปี พ.ศ. 2533 – 2536 ได้มีการก่อสร้างอาคารอีกส่วนหนึ่งบริเวณด้านที่ติดกับถนนวิภาวดีรังสิต เพื่อเป็นที่ทำการของภาควิชาการจัดการประมง ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล ในปี พ.ศ. 2544 คณะประมงได้รับงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารโรงงานต้นแบบแปรรูปสัตว์น้ำ และอาคารเรียนและปฏิบัติ การหลังใหม่ บริเวณด้านที่ติดกับถนนวิภาวดีรังสิต ซึ่งการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2548 คณะประมงจึงได้ย้ายการเรียนการสอนทั้งหมดมาที่กลุ่มอาคารบริเวณด้านที่ติดกับถนนวิภาวดีรังสิตและได้ตั้งชื่ออาคารใหม่ว่าอาคารบุญอินทรัมพรรย์ เพื่อเป็นเกียรติแก่ศาสตราจารย์บุญ อินทรัมพรรย์ คณบดีท่านแรกของคณะ รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ http://www.fish.ku.ac.th/history01.html

Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University