กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เหตุการณ์เมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2486

 

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์ ก่อตั้งพร้อมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486 เดิมชื่อว่า “คณะสหกรณ์” มีการศึกษาขั้นอนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี เพื่อให้นิสิตที่สำเร็จการศึกษาจากคณะสหกรณ์ออกไปรับราชการในกรมสหกรณ์ โดยมี คณบดีคนแรกคือ คุณพระพิจารณ์พาณิชย์ อดีตอธิบดีกรมสหกรณ์ คณะสหกรณ์มีสถานที่ตั้งอยู่ที่บริเวณข้างวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ท่าเตียน กรุงเทพมหานคร การศึกษาของคณะสหกรณ์ในสมัยแรกๆ นี้มีแผนกวิชาอยู่ 4 แผนก ด้วยกันคือ (1) แผนกวิชาเศรษฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ (2) แผนกวิชาสหกรณ์ (3) แผนกวิชาบัญชี และ(4) แผนกวิชานิติศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2495 ศาสตราจารย์ พันธุม ดิษยมณฑล ได้เสนอใช้หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี และ 5 ปี พร้อมทั้งได้มีการเสนอให้เปลี่ยนชื่อจาก คณะสหกรณ์ เป็น คณะเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เพื่อให้การศึกษากว้างขวางมากขึ้นและเพื่อให้นิสิตมีตลาดที่จะออกไปทำงานได้กว้างขึ้น แต่จอมพล ป.พิบูลสงคราม ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรี และเป็นประธาน ก.พ. ในขณะนั้นประสงค์จะเน้นความสำคัญของสหกรณ์จึงใช้ชื่อว่า คณะสหกรณ์และเศรษฐศาสตร์ เมื่อมิถุนายน พ.ศ. 2495 ประกอบด้วย 8 แผนกวิชา คือ (1) แผนกวิชาสหกรณ์ (2) แผนกวิชาเศรษฐศาสตร์ (3) แผนกวิชาเศรษฐศาสตร์กสิกรรม (4) แผนกวิชาบัญชี (5) แผนกวิชานิติศาสตร์ (6) แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ (7) แผนกวิชาสังคมวิทยา และ (8) แผนกวิชาเบ็ดเตล็ด จนกระทั่งเดือนพฤษภาคมปี พ.ศ. 2499 จึงได้ย้ายสถานที่ศึกษามาอยู่รวมกันกับคณะอื่นๆ ที่บางเขน และได้เปลี่ยนชื่อเป็น คณะเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ในปี พ.ศ. 2506 คณะเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ได้ก่อสร้างตึกเรียนหลังแรกที่บางเขน เป็นตึก 3 ชั้น และได้ขออนุญาตใช้พระนาม “พิทยาลงกรณ” ต่อมาในปี พ.ศ. 2509 ได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งหนึ่งเป็น คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ได้มีการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 2 คณะ คือ คณะเศรษฐศาสตร์ และ คณะบริหารธุรกิจ รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://eco.ku.ac.th/2019/?page_id=8052

Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University