กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2512

1 มกราคม 2512

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2515 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 8 มกราคม 2515 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2515 โดยในส่วนราชการสำนักงานอธิการบดีจะถูกแบ่งออกเป็น กองต่างๆ มีหน่วยงานย่อยทั้งหมด 14 หน่วยงาน ประกอบไปด้วย ส่วนกลางสำนักงานอธิการบดี กองกลาง กองการเจ้าหน้าที่ กองกิจการนิสิต กองคลัง กองแผนงาน กองวิเทศสัมพันธ์ กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สถานพยาบาล สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานกฎหมาย สำนักงานประกันคุณภาพ และสำนักงานทรัพย์สินโดยเมื่อเริ่มก่อตั้ง มี “ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี” คนแรกคือ นายพิชิตชัย ผ่องอุดม รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ http://www.psdb.ku.ac.th/index.php?controller=aboutus&parentID=2&categoryID=8....


1 พฤษภาคม 2512

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 6

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 6 (1 พฤษภาคม 2512 – 5 พฤศจิกายน 2517) พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ เป็นพระอิสริยยศที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาให้แก่หม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ ตามประกาศสถาปนาวันที่ 29 มีนาคม พุทธศักราช 2537... ในประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ คือ ท่านจักรฯ ผู้ทรงมีบทบาทอย่างสำคัญในการพัฒนาช่วง 10-20 ปีแรกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท่านจักรฯ ทรงเป็นโอรสในพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นอนุวัตนจาตุรนต์ (พระองค์เจ้าออสคาร์นุทิศ) กับหม่อมจำรัส จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ประสูติเมื่อวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2452 ณ วังถนนหลานหลวง ทรงมีเจ้าพี่เจ้าน้องรวม 4 องค์ เรียงตามลำดับดังนี้ หม่อมเจ้าหญิงดวงตา สวัสดิวัตน์ หม่อมเจ้าคัสตาวัส จักรพันธุ์ หม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ และหม่อมเจ้าหญิงลุอิสาณ์ ดิศกุล .... รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://archives.lib.ku.ac.th/chan_page1.php?id=6....


28 กันยายน 2512

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2512 เมื่อเริ่มก่อตั้งคณะมีหน่วยงานภายในเพียง 4 หน่วยงาน คือ ภาควิชาการศึกษา ภาควิชาพลศึกษา ( ซึ่งโอนย้ายมาจากคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์) ภาควิชาอาชีวศึกษา ( โอนย้ายมาจากภาควิชาเกษตรนิเทศ คณะเกษตร) และสำนักงานเลขานุการคณะ ในปี พ.ศ. 2514 ได้มีการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขึ้น เพื่อฝึกการปฏิบัติงานของครูและวิจัยค้นคว้าเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน คณบดีคนแรก คือ ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ณ นคร รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จาก http://edu2.ku.ac.th/2018/default.php....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University