กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2512

1 มกราคม 2512

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2515 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที....


1 พฤษภาคม 2512

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 6

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 6
(1 พฤษภาคม 2512 – 5 พฤศจิกายน 2517)

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็....


28 กันยายน 2512

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2512 เมื่อเริ่มก่อตั้งคณะมีหน่วยงานภายในเพียง 4 หน่วยงาน คือ ภาควิชาการศึกษา ภาควิชาพลศึกษา ( ซึ่งโอนย้ายมาจากคณะวิทยาศ....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University