กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2544

23 มีนาคม 2544

พิธีเปิดถนน วปรอ.366

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2544 พิธีเปิดถนน วปรอ.366 ....


30 พฤษภาคม 2544

อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลและเทคโนโลยีการอาหาร (อาคาร 8)

อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลและเทคโนโลยีการอาหาร เป็นอาคารหลังที่แปด เป็นอาคารชั้นเดียว สองหลัง มีพื้นที่หลังละ 1,300 ตารางเมตร งบประมาณก่อสร้าง 17,990,000.00 บาท เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 ก่อสร้างแล้วเสร็จวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2545 อาคาร 8/1 และ 8/2 เป็นอาคารแฝดหลังคาเป็นรูปใบไม้ สำหรับอาคาร 8/1 เป็นอาคารฝึกปฏิบัติทางวิศวกรรมเครื่องกล ทดสอบ ทดลอง และวิจัยด้านเครื่องกลทุกชนิด สำหรับอาคาร 8/2 เป็นอาคารที่ใช้ฝึกทดลองในเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับอาหาร การผลิต การปรุงแต่ง การถนอม การบรรจุภัณฑ์ การทดลอง ค้นคว้า พัฒนาอาหาร เครื่องดื่มชนิดต่างๆ....


30 กรกฏาคม 2544

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร กับ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร กับ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ....


1 สิงหาคม 2544

อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 9)

อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นอาคารหลังที่เก้า สูง 3 ชั้น พื้นที่ 8,000 ตารางเมตร งบประมาณการก่อสร้าง 65,931,000.00 บาท เริ่มก่อสร้างวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2544 โดยศาสตราจารย์ระพี สาคริก อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2545 เวลา 13.25 น. ก่อสร้างแล้วเสร็จวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2546 และเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จฯเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดวิทยาเขตอย่างเป็นทางการ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ฯ โดยเสด็จฯ ในครั้งนี้ด้วย อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้เป็นศูนย์กลางทางด้านเทคโนโยลีสารสนเทศและการสื่อสาร บริการคอมพิวเตอร์ การเรียนการสอนทางไกล ฝึกอบรม สัมมนา และห้องสมุด นับเป็นอาคารศูนย์รวมระบบสารสนเทศที่สมบูรณ์แบบของวิทยาเขต พื้นที่ชั้นล่างเป็นห้องสมุด e-Library นอกจากนี้ยังใช้เป็นสำนักงานฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรมประจำวิทยาเขต และยังมีห้องจดหมายเหตุเป็นที่เก็บบันทึกรวบรวมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่วันก่อตั้งวิทยาเขตจนถึงปัจจุบัน พื้นที่ชั้น 2 ใช้เป็นห้องประชุมให้ชื่อว่า ห้องประชุมระพีสาคริก ขนาดความจุ 500 ที่นั่ง สามารถเปิดบริการให้กับบุคคลภายนอกสำหรับใช้จัดประชุมได้ นอกจากนี้ยังมีห้องประชุมเล็ก 100 - 200 ที่นั่ง อีก 2 ห้อง ห้องสำนักงานของผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ห้องเรียน ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสำนักทะเบียนฯ และห้องโถงเอนกประสงค์ นอกจากนี้ด้านหน้าของอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มีลานปรัชญาซึ่งมีการออกแบบได้อย่างสง่างามและเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นอีกแห่งหนึ่งของวิทยาเขตเพื่อสื่อให้เห็นภารกิจสำคัญของมหาวิทยาลัย 4 ประการ....


31 สิงหาคม 2544

งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 6

งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2554 - 4 กันยายน พ.ศ. 2554....


8 สิงหาคม 2544

คณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ทัศนศึกษาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินนำคณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ชั้นปีที่ 5 วิชาประวัติศาสตร์ร่วมสมัย ทัศนศึกษาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และทรงปลูกต้นมะพร้าวทะเลแฝด ณ ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เมื่อวันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2544....


15 สิงหาคม 2544

วันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาปีที่ 5 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

วันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาปีที่ 5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (15 สิงหาคม พ.ศ. 2543-15 สิงหาคม พ.ศ. 2544)....


1 ตุลาคม 2544

สถานีวิจัยประมง กำแพงแสน

สถานีวิจัยประมงกำแพงแสน เดิมชื่อว่า สถานีปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2534 สังกัดภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต่อมาในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2544 ได้โอนย้ายมาสังกัดฝ่ายสนับสนุนวิชาการ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้เปลี่ยนชื่อเป็นสถานีวิจัยประมง กำแพงแสน ตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ 100 ไร่ ในบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ภารกิจหลักของสถานีวิจัยประมง กำแพงแสน คือ การให้บริการและอำนวยความสะดวกในด้านอาคารสถานที่ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และเจ้าหน้าที่ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนให้ความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการ และกิจกรรมต่างๆ ของคณะ มหาวิทยาลัย และชุมชน....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University