กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2543

20 พฤศจิกายน 2543

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

ก่อตั้งขึ้นเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาและ รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาต่างๆ ตลอดจนศึกษาค้นคว้าวิจัยและให้บร....


1 มกราคม 2543

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเริ่มมาจากภาควิชาหนึ่งในคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเริ่มตั้งเป็นโครงการจัดตั้งภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ต่อมาให้ปี พ.ศ. 2538 ได้เริ่มเปิดเป็นภาควิชาสถาปัตย....


8 มิถุนายน 2543

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร (คณะ ทอ.) ให้ความสำคัญกับภูมิศาสตร์ของพื้นที่และทรัพยากรธรรมชาติในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้แก่ เทือกเขาภูพาน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นหนองหาร ซึ่....


8 มิถุนายน 2543

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ (คณะ วว.) ให้พื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมและสารสนเทศ เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การผลิตและการพัฒนาที่เป็นอุตสาหกรรมและทันสมัย สาขาวิช....


8 มิถุนายน 2543

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (คณะ ศว.) ให้ความสำคัญในศาสตร์และศิลป์ของการจัดการและบริหารทรัพยากรและบุคคล การจัดการธุรกิจ รวมทั้งการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สาขาวิชาที่ท....


8 มิถุนายน 2543

สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ

สำนักงานเฉลิมพระเกียรติ (สขส.) เป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางในการให้บริการ โดยประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบุคคล ฝ่ายคลัง ฝ่ายกิจการนิสิต และฝ่ายอาคารและสถานที่....


8 มิถุนายน 2543

สำนักวิทยบริการ

สํานักวิทยบริการ (สวบ.) เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการสนับสนุนและให้บริการการศึกษา ประกอบด้วย งานทะเบียนและประมวลผล งานบริการห้องสมุด งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา งานบริการการศึกษา งานพัฒนาเทคโ....


1 กรกฏาคม 2543

อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 7)

อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นอาคารหลังที่เจ็ด สูง 4 ชั้น พื้นที่ 9,200 ตารางเมตร งบประมาณก่อสร้าง 87,450,000 บาท เริ่มก่อสร้างวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 โดย ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีและ....


15 สิงหาคม 2543

วันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาปีที่ 4 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

วันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (15 สิงหาคม พ.ศ. 2542-15 สิงหาคม พ.ศ. 2543)....


27 สิงหาคม 2543

รองศาสตราจารย์ดร. สงคราม ธรรมมิญช

รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา
(ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2543 – 7 มิถุนายน 2545)

....


1 ตุลาคม 2543

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร คนที่ 1

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ รองอธิการบดี คนที่ 1 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2543 - 30 กันยายน พ.ศ. 2544)....


11 กันยายน 2543

การแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการ KASETSART EQUESTRIAN OPEN 2000

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานการแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการ KASETSART EQUESTRIAN OPEN 2000 ระหว่างวันที่ 11 - 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 ณ สนามกีฬากลาง มหาว....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University