กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2543

20 พฤศจิกายน 2543

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

ก่อตั้งขึ้นเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาและ รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาต่างๆ ตลอดจนศึกษาค้นคว้าวิจัยและให้บริการทางวิชาการเพื่อสนับสนุน การดำเนินงาน พัฒนาอุตสาหกรรมรวมทั้งการเสริมสร้างและยกระดับเทคโนโลยีของประเทศให้ก้าวสูงขึ้นอีก ระดับหนึ่ง โดยใช้ชื่อเริ่มแรกว่า "คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Faculty of Industrial Technology)" คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับความเห็นชอบในหลักการให้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 7 ในฐานะ “วิทยาลัยชุมชน” ในปี พ.ศ.2539 คณะอนุกรรมการพิจารณาจัดตั้งหน่วยงานใหม่ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ได้มีมติเห็นชอบให้ขยายเป็นวิทยาเขตศรีราชา ต่อมาในการ ประชุมครั้งที่ 3/2542 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2542 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้อนุมัติให้เป็นวิทยาเขต โดยมีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงาน ระดับคณะ ปี พ.ศ.2540 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เปิดรับนิสิตรุ่นแรก 2 สาขาวิชา คือ วิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมอุตสาหการ ปี พ.ศ. 2541 เปิดเพิ่มอีก 1 สาขาวิชา คือ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ. 2543 เปิดรับเพิ่มอีก 2 สาขาวิชา คือ วิศวกรรมเครื่องกล และ วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ ปี พ.ศ. 2543 โดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 11/2543 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2543 จึงให้เปลี่ยนชื่อจาก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็น “คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา” ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2543 ปี พ.ศ. 2549 สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ ได้ย้ายสังกัดอยู่ในความดูแลของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ปี พ.ศ. 2549 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาได้เปิดรับนิสิตภาคพิเศษรุ่นแรกในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (ภาคพิเศษ) ปี พ.ศ.2552 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาได้เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต คือ สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม (ภาคพิเศษ) และในปี พ.ศ.2554 โดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 11/2553 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาได้เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต คือ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า....


1 มกราคม 2543

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเริ่มมาจากภาควิชาหนึ่งในคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเริ่มตั้งเป็นโครงการจัดตั้งภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ต่อมาให้ปี พ.ศ. 2538 ได้เริ่มเปิดเป็นภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จนกระทั่ง วันที่ 1 มกราคม 2543 ได้มีการจัดตั้ง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยมีคณบดีคนแรก คือ รองศาสตราจารย์ ดร. เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จาก http://arch.ku.ac.th/ประวัติความเป็นมา /....


8 มิถุนายน 2543

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร (คณะ ทอ.) ให้ความสำคัญกับภูมิศาสตร์ของพื้นที่และทรัพยากรธรรมชาติในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้แก่ เทือกเขาภูพาน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นหนองหาร ซึ่งเป็นแหล่งน้ำและแหล่งทรัพยากรสัตว์น้ำจืดขนาดใหญ่ แอ่งสกลนคร ซึ่งเป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและสัตว์น้ำ และป่าเต็งรัง ซึ่งเป็นสภาพพื้นที่ป่าส่วนใหญ่ในภูมิภาคไปถึงการเกษตรกรรมด้านต่างๆ เช่น การปลูกพืช (ข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียว มันสำปะหลัง ปอ ถั่วเหลือง) และการเลี้ยงสัตว์ (โคนม โคเนื้อ สุกร และสัตว์ปีก) ซึ่งเป็นอาชีพที่ทำรายได้ส่วนใหญ่ของประชากรในภูมิภาคนี้ สาขาวิชาที่ทำการเปิดสอนมี 7 สาขาวิชา ได้แก่ - สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ - สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร - สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร - สาขาวิชาอาหารปลอดภัยและโภชนาการ - สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต - สาขาวิชาประมง - สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ปัจจุบันโครงสร้างของวิทยาเขตฯ ได้ปรับเปลี่ยนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้ว ....


8 มิถุนายน 2543

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ (คณะ วว.) ให้พื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมและสารสนเทศ เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การผลิตและการพัฒนาที่เป็นอุตสาหกรรมและทันสมัย สาขาวิชาที่ทำการเปิดสอนมี 6 สาขาวิชา ได้แก่ - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต - สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ - สาขาวิชาเคมีประยุกต์ - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์....


8 มิถุนายน 2543

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (คณะ ศว.) ให้ความสำคัญในศาสตร์และศิลป์ของการจัดการและบริหารทรัพยากรและบุคคล การจัดการธุรกิจ รวมทั้งการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สาขาวิชาที่ทำการเปิดสอนมี 6 สาขาวิชา ได้แก่ - สาขาวิชาการจัดการ - สาขาวิชาการบัญชี - สาขาวิชาการตลาด - สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ - สาขาวิชาการเงิน....


8 มิถุนายน 2543

สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ

สำนักงานเฉลิมพระเกียรติ (สขส.) เป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางในการให้บริการ โดยประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบุคคล ฝ่ายคลัง ฝ่ายกิจการนิสิต และฝ่ายอาคารและสถานที่....


8 มิถุนายน 2543

สำนักวิทยบริการ

สํานักวิทยบริการ (สวบ.) เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการสนับสนุนและให้บริการการศึกษา ประกอบด้วย งานทะเบียนและประมวลผล งานบริการห้องสมุด งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา งานบริการการศึกษา งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบํารุงรักษาโครงข่ายและขยายเครือข่ายเทคโนโลยี และงานส่งเสริมและฝึกอบรม....


1 กรกฏาคม 2543

อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 7)

อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นอาคารหลังที่เจ็ด สูง 4 ชั้น พื้นที่ 9,200 ตารางเมตร งบประมาณก่อสร้าง 87,450,000 บาท เริ่มก่อสร้างวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 โดย ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีและนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ ในวันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2544 เวลา 11.55 น. ก่อสร้างแล้วเสร็จวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2545 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นอาคารเรียนปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ และอุตสาหกรรมเกษตร ชั้นล่างเป็นห้องโถงไทสกลสำหรับจัดงานกิจกรรมต่างๆ และห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์ อาทิ ห้องปฏิบัติการและทดลองด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมแหล่งน้ำ ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าระบบและไฟฟ้าพลังงาน ห้องปฏิบัติการทดลองพันธุศาสตร์ โมเลกุล ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การขยายพันธุ์พืช มีห้องประชุมและฝึกอบรมขนาด 80 ที่นั่ง 100 ที่นั่ง และ 200 ที่นั่ง และเป็นห้องเรียนอีกจำนวนหนึ่ง นอกจากนั้นยังมีสำนักงานคณบดี และคณาจารย์ของทั้ง 3 คณะ ได้แก่ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ อีกด้วย....


15 สิงหาคม 2543

วันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาปีที่ 4 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

วันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (15 สิงหาคม พ.ศ. 2542-15 สิงหาคม พ.ศ. 2543)....


27 สิงหาคม 2543

รองศาสตราจารย์ดร. สงคราม ธรรมมิญช

รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา (ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2543 – 7 มิถุนายน 2545) ....


1 ตุลาคม 2543

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร คนที่ 1

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ รองอธิการบดี คนที่ 1 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2543 - 30 กันยายน พ.ศ. 2544)....


11 กันยายน 2543

การแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการ KASETSART EQUESTRIAN OPEN 2000

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานการแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการ KASETSART EQUESTRIAN OPEN 2000 ระหว่างวันที่ 11 - 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในการนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงร่วมการแข่งขันฯด้วย....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University