กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เหตุการณ์เมื่อ 8 มิถุนายน 2543

 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (คณะ ศว.) ให้ความสำคัญในศาสตร์และศิลป์ของการจัดการและบริหารทรัพยากรและบุคคล การจัดการธุรกิจ รวมทั้งการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สาขาวิชาที่ทำการเปิดสอนมี 6 สาขาวิชา ได้แก่ - สาขาวิชาการจัดการ - สาขาวิชาการบัญชี - สาขาวิชาการตลาด - สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ - สาขาวิชาการเงิน

Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University