กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2504

20 กันยายน 2504

สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถานีวิทยุ มก. ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2504 เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ทางการเกษตร และผลการวิจัย สู่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป ในขณะเดียวกันก็เป็นการฝึกนิสิต ให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีความสามารถในการเผยแพร่ความรู้ ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง เรียกว่า คณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุ ม.ก. เมื่อปี พ.ศ.2505 หลังจากที่ได้กระทำพิธีเปิดสถานีวิทยุ ม.ก. ไม่นาน กรรมการชุดดังกล่าวประกอบด้วย ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร เลขาธิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประธานคณะกรรมการ ศ.ดร.พนม สมิตานนท์ หัวหน้าสำนักส่งเสริมและเผยแพร่ เป็นกรรมการและเลขานุการ และ รศ.พร สุวรรณวาจกกสิกิจ หัวหน้าสถานีวิทยุ ม.ก. ปัจจุบัน สถานีวิทยุ ม.ก. ออกอากาศด้วยกำลังส่ง 10 กิโลวัตต์ (เชียงใหม่ 5 กิโลวัตต์) โดยถ่ายทอดสัญญาณผ่านดาวเทียม "ไทยคม 1" ในระบบ เอ.เอ็ม. สเตอริโอ อยู่ 4 สถานีด้วยกันคือ - สถานีวิทยุ ม.ก. บางเขน ที่ความถี่ 1,107 กิโลเฮิตซ์ - สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ ที่ความถี่ 612 กิโลเฮิตซ์ - สถานีวิทยุ ม.ก.ขอนแก่น ที่ความถี่ 1,314 กิโลเฮิตซ์ - สถานีวิทยุ ม.ก. สงขลา ที่ความถี่ 1,269 กิโลเฮิตซ์ และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก คนปัจจุบัน รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ http://radio.ku.ac.th/about.php....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University