กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2504

20 กันยายน 2504

สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถานีวิทยุ มก. ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2504 เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ทางการเกษตร และผลการวิจัย สู่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป ในขณะเดียวกันก็เป็นการฝึกนิสิต ให้มีความรู้ความเข้าใจ และม....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University