กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2505

21 กุมภาพันธ์ 2505

การประชุมทางวิชาการสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา

การประชุมทางวิชาการสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยาเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 21 – 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2505 การประชุมวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา (สาขาพืช) ครั้งที่ 1 จัดขึ้นโดยมีประธานกรรมการดำเนินงานคือ ศาสตราจารย์อินทรี จันทรสถิตย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดการประชุมทางวิชาการ โดยได้ดำเนินการต่อเนื่องกันทุกปี จนถึงปัจจุบัน....


Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University